بلومبرگ: دولت آمریکا برخی معافیت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تمدید خواهد کرد
4 می 2019
جنونِ بزرگ: روایتی واقعی و ترسناک از جنگ، سیاست، و مذهب
5 می 2019

تفرجگاهِ شیطان: جنبشِ نظریه ی انتقادی و براندازیِ غرب

The Devil's Pleasure Palace: The Cult of Critical Theory and the Subversion of the West

نویسنده: مایکل والش Michael Walsh

تاریخ انتشار: 2015

موضوع: فرهنگ در آمریکا

بررسی اجمالی:

پس از جنگِ جهانیِ دوم، آمریکا به یگانه قدرتِ برترِ نظامیِ دنیا تبدیل شد. با این حال، احساسِ حقارتِ فرهنگیِ این کشور در تضادِ آشکار با این اعتماد به نفسِ نظامی بود.

نخبگان و اشرافیانِ نیویورک و واشینگتن که هنوز در الگوبرداریِ فکری و هنری به اروپای شکست خورده و مأیوس چشم داشتند، نه تنها از خودِ پناهندگانِ جنگی استقبال کردند، بلکه خیلی از اندیشه های آنان را نیز جذب کردند، که در این میان، مکتبِ فرانکفورت و فلسفه ی واپس گرایانه ی آن به نامِ «تئوریِ انتقادی» از همه ارزشمند تر بوده است.

مایکل والش در تفرجگاهِ شیطان از این می نویسد که چطور نظریه ی انتقادی فوجی از شیاطین را به سوی روح و روانِ آمریکاییان گسیل داشت. وقتی همه چیز زیرِ سوال برود، هیچ واقعیتی وجود نخواهد داشت. قدرتِ اطمینان آورِ تجربه گرایی که تا چندی پیش پیروزِ جنگ بود در فاصله ی کمتر از یک نسل تسلیمِ نهیلیسمی شد که سوغاتِ اروپای مرکزی بود و در دانشگاههای آمریکا آن را تحسین می کردند.

نئونهیلیست ها با تسخیرِ علم و هنر و علوم انسانی، با تمامِ قوا به جانِ اصول و مبانیِ آمریکا افتادند، از میهن پرستی گرفته تا ازدواج تا خانواده تا خدمتِ سربازی. اینان با تظاهر به حقیقت‌جویی، بذرِ «تباهی، تفرقه، نفرت و تهمت» را در جامعه افشانده اند، چهار واژه ای که پاپ فرانسیس در توصیفِ شیطان به کار برده است.

تفرجگاهِ شیطان از جنبشی کمتر شناخته شده با نامِ «نظریه ی انتقادی» پرده بر می دارد و نحوه ی ریشه دواندنِ آن در آمریکا را توضیح می دهد، و از تاثیراتی می گوید که از بدوِ تاسیس و تکوین در آمریکا، بر همه ی ابعادِ زندگی و جامعه ی این کشور گذاشته است.

تفرجگاهِ شیطان: جنبشِ نظریه ی انتقادی و براندازیِ غرب

The Devil's Pleasure Palace: The Cult of Critical Theory and the Subversion of the West

نویسنده: مایکل والش Michael Walsh

تاریخ انتشار: 2015

موضوع: فرهنگ در آمریکا

بررسی اجمالی:

پس از جنگِ جهانیِ دوم، آمریکا به یگانه قدرتِ برترِ نظامیِ دنیا تبدیل شد. با این حال، احساسِ حقارتِ فرهنگیِ این کشور در تضادِ آشکار با این اعتماد به نفسِ نظامی بود.

نخبگان و اشرافیانِ نیویورک و واشینگتن که هنوز در الگوبرداریِ فکری و هنری به اروپای شکست خورده و مأیوس چشم داشتند، نه تنها از خودِ پناهندگانِ جنگی استقبال کردند، بلکه خیلی از اندیشه های آنان را نیز جذب کردند، که در این میان، مکتبِ فرانکفورت و فلسفه ی واپس گرایانه ی آن به نامِ «تئوریِ انتقادی» از همه ارزشمند تر بوده است.

مایکل والش در تفرجگاهِ شیطان از این می نویسد که چطور نظریه ی انتقادی فوجی از شیاطین را به سوی روح و روانِ آمریکاییان گسیل داشت. وقتی همه چیز زیرِ سوال برود، هیچ واقعیتی وجود نخواهد داشت. قدرتِ اطمینان آورِ تجربه گرایی که تا چندی پیش پیروزِ جنگ بود در فاصله ی کمتر از یک نسل تسلیمِ نهیلیسمی شد که سوغاتِ اروپای مرکزی بود و در دانشگاههای آمریکا آن را تحسین می کردند.

نئونهیلیست ها با تسخیرِ علم و هنر و علوم انسانی، با تمامِ قوا به جانِ اصول و مبانیِ آمریکا افتادند، از میهن پرستی گرفته تا ازدواج تا خانواده تا خدمتِ سربازی. اینان با تظاهر به حقیقت‌جویی، بذرِ «تباهی، تفرقه، نفرت و تهمت» را در جامعه افشانده اند، چهار واژه ای که پاپ فرانسیس در توصیفِ شیطان به کار برده است.

تفرجگاهِ شیطان از جنبشی کمتر شناخته شده با نامِ «نظریه ی انتقادی» پرده بر می دارد و نحوه ی ریشه دواندنِ آن در آمریکا را توضیح می دهد، و از تاثیراتی می گوید که از بدوِ تاسیس و تکوین در آمریکا، بر همه ی ابعادِ زندگی و جامعه ی این کشور گذاشته است.

کتب مرتبط :