مذاکره‌کننده سابق آمریکایی اقدام ترامپ علیه سپاه را مسخره کرد
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
حزب دموکرات در چنگال چپ ها
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
آمریکا 360

اگر اندازه ی هر ایالت را برحسبِ جمعیتش نشان دهیم، نقشه ی آمریکا چه شکلی خواهد شد؟

جمعیتِ برخی ایالتها طبیعتاً از برخی دیگر بیشتر است و از این رو، نقشه های استانداردِ ایالاتِ متحده می توانند گمراه کننده باشند و ما را از توزیعِ جمعیتی در این کشور غافل کنند. لذا در این نقشه مقیاسِ هر ایالت بر حسبِ جمعیتِ آن ایالت تعیین گردیده است:
در این نقشه، همانندِ هر نقشه ی نومقیاسِ دیگری، برخی تغییراتِ دلبخواهی اعمال شده است، نظیرِ جای نماییِ ایالتها روی نقشه با توجه به اینکه در چنین حالتی ایالتها در هم به درستی چفت نمی شوند (و البته توجه دارید که عملاً در هیچ کشوری از دنیا اینگونه فضاهای خالیِ سفید بینِ مناطقِ مختلف وجود ندارد).

با دقت در این نقشه نکاتِ جالبی کشف می شود. سواحلِ کشور آشکارا پرجمعیت تر از سایرِ نواحی هستند. برای مثال، ایالتِ ساحلی ئی مثلِ کالیفرنیا با جمعیتی بالغ بر 38802500 نفر، وایومینگ را که جمعیتی نزدیک به 584153 نفر دارد در جیبِ خود می کند. برخی از نکاتِ مهم هم ممکن است از نظر دور بمانند. برای مثال به ایالتِ نیوجرسی نگاه کنید: آیا تا بحال در هیچ نقشه ای این ایالت را اینقدر بزرگ دیده بودید؟

مطالب مرتبط

آمریکا 360

اگر اندازه هر ایالت را برحسبِ جمعیتش نشان دهیم، نقشه ی آمریکا چگونه خواهد شد؟

جمعیتِ برخی ایالتها طبیعتاً از برخی دیگر بیشتر است و از این رو، نقشه های استانداردِ ایالاتِ متحده می توانند گمراه کننده باشند و ما را از توزیعِ جمعیتی در این کشور غافل کنند. لذا در این نقشه مقیاسِ هر ایالت بر حسبِ جمعیتِ آن ایالت تعیین گردیده است:
در این نقشه، همانندِ هر نقشه ی نومقیاسِ دیگری، برخی تغییراتِ دلبخواهی اعمال شده است، نظیرِ جای نماییِ ایالتها روی نقشه با توجه به اینکه در چنین حالتی ایالتها در هم به درستی چفت نمی شوند (و البته توجه دارید که عملاً در هیچ کشوری از دنیا اینگونه فضاهای خالیِ سفید بینِ مناطقِ مختلف وجود ندارد).

با دقت در این نقشه نکاتِ جالبی کشف می شود. سواحلِ کشور آشکارا پرجمعیت تر از سایرِ نواحی هستند. برای مثال، ایالتِ ساحلی ئی مثلِ کالیفرنیا با جمعیتی بالغ بر 38802500 نفر، وایومینگ را که جمعیتی نزدیک به 584153 نفر دارد در جیبِ خود می کند. برخی از نکاتِ مهم هم ممکن است از نظر دور بمانند. برای مثال به ایالتِ نیوجرسی نگاه کنید: آیا تا بحال در هیچ نقشه ای این ایالت را اینقدر بزرگ دیده بودید؟