چه شده که ترامپ، این انجیل نشناس خداناباور، اکنون نگاه آخرالزمانی به جهان دارد؟
8 آوریل 2019
اصلاحاتِ مهاجرتی چیست؟
8 آوریل 2019
 

طبقه ی متوسط در آمریکا چگونه در حال له شدن هستند؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در این ویدئو "مایک" توضیح میدهد که چه اتفاقی برای طبقه متوسط جامعه آمریکا افتاده است و اینکه چرا رویای آمریکایی برای بیشتر مردم آمریکا غیر قابل دستیابی شده است.


 

 
 
آخرین ویدئوها: