preloder
گزارش CNN از جولان هرویین در خیابان های فیلادلفیا
۴ فروردین ۱۳۹۸
گزارش مولر ترامپ را از اتهام تبانی با روسیه تبرئه کرد
۵ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش BBC از تکنیک های سخنرانی سیاست مداران غربی

زبان مخفی سیاست مداران برای دستکاری ذهن مردم

ویدئوهای تحلیلی
 


 

یکی از متخصصین زبان که در زمینه سیاست نیز دست دارد به "BBC" گفت : "سیاستمداران با استفاده از زبانی رمزی مردم را بازی میدهند تا مردم کاری را انجام دهند که ، در صورتی که از آن کاملا آگاه میبودند ، از نظر اخلاقی انجام آن برایشان آسان نمیبود."


 

 
 
آخرین ویدئوها: