حزب دموکرات در چنگال چپ ها
8 آوریل 2019
تصمیم حمله اتمی در آمریکا چگونه گرفته می شود؟
8 آوریل 2019
آمریکا 360

اگر هر ایالت را بر حسبِ ارزشِ املاکِ آن مقیاس بندی کنیم نقشه ی آمریکا چه شکلی خواهد شد؟

من از طرفدارانِ پروپاقرصِ کاتوگرامها هستم. کاتوگرام ها نقشه هایی هستند که اندازه ی هر برشِ آن برحسبِ مقیاسهایی غیر از مقیاسِ جغرافیایی تعیین می شود، مثلاً برحسبِ جمعیت یا فعالیتهای اقتصادی. وبگاهِ املاک و مستغلاتِ Zillow یکی از این نقشه ها را به خوبی طراحی کرده است.

این نقشه کارتوگرامی است از ایالاتِ متحده ی آمریکا که در آن، مقیاسِ هر ایالت برحسبِ مجموعِ ارزشِ پولیِ خانه های موجود در آن ایالت تعیین گردیده است:

این نقشه در برخی ویژگی ها با کارتوگرام هایی که ایالتها را بر حسبِ تراکمِ جمعیت نشان می دهند مشترک است (برای مثال، درهر دو نقشه، ایالتِ کوچک و پرجمعیتی مثلِ نیوجرسی مقیاسش بزرگتر می شود، و یا ایالتِ پهناور و کم جمعیتی مثلِ وایومینگ کوچکتر می گردد) اما تفاوتهای مهمی هم با آنها دارد.

برای نمونه به تگزاس نگاه کنید. جمعیتِ تگزاس از جمعیتِ نیویورک بیشتر است و خانه های آن نیز به طورِ میانگین بزرگتر و بیشتر از خانه های نیویورک است. اما با این حال ارزشِ کلِ خانه های درونِ نیویورک از ارزشِ کلِ خانه های تگزاس بیشتر است و این بدان خاطر است که در منهتن، بخشهایی از بروکلین و کوینز، و نیز باریکه ی مهمِ لانگ آیلند (Long Island) و حومه ی شمالِ شهر قیمتِ زمینها بسیار بالاست.

به همین ترتیب، فلوریدا در این نقشه بزرگ نشان داده شده است زیرا ارزشِ املاکِ ساحلیِ آن بالاست.

مطالب مرتبط

آمریکا 360

اگر هر ایالت را بر حسبِ ارزشِ املاکِ آن مقیاس بندی کنیم نقشه ی آمریکا چگونه به نظر خواهد رسید؟

من از طرفدارانِ پروپاقرصِ کاتوگرامها هستم. کاتوگرام ها نقشه هایی هستند که اندازه ی هر برشِ آن برحسبِ مقیاسهایی غیر از مقیاسِ جغرافیایی تعیین می شود، مثلاً برحسبِ جمعیت یا فعالیتهای اقتصادی. وبگاهِ املاک و مستغلاتِ Zillow یکی از این نقشه ها را به خوبی طراحی کرده است.

این نقشه کارتوگرامی است از ایالاتِ متحده ی آمریکا که در آن، مقیاسِ هر ایالت برحسبِ مجموعِ ارزشِ پولیِ خانه های موجود در آن ایالت تعیین گردیده است:

این نقشه در برخی ویژگی ها با کارتوگرام هایی که ایالتها را بر حسبِ تراکمِ جمعیت نشان می دهند مشترک است (برای مثال، درهر دو نقشه، ایالتِ کوچک و پرجمعیتی مثلِ نیوجرسی مقیاسش بزرگتر می شود، و یا ایالتِ پهناور و کم جمعیتی مثلِ وایومینگ کوچکتر می گردد) اما تفاوتهای مهمی هم با آنها دارد.

برای نمونه به تگزاس نگاه کنید. جمعیتِ تگزاس از جمعیتِ نیویورک بیشتر است و خانه های آن نیز به طورِ میانگین بزرگتر و بیشتر از خانه های نیویورک است. اما با این حال ارزشِ کلِ خانه های درونِ نیویورک از ارزشِ کلِ خانه های تگزاس بیشتر است و این بدان خاطر است که در منهتن، بخشهایی از بروکلین و کوینز، و نیز باریکه ی مهمِ لانگ آیلند (Long Island) و حومه ی شمالِ شهر قیمتِ زمینها بسیار بالاست.

به همین ترتیب، فلوریدا در این نقشه بزرگ نشان داده شده است زیرا ارزشِ املاکِ ساحلیِ آن بالاست.