موسس «بلک‌واتر» برای اولین بار نشست برج ترامپ درباره ایران را تأیید کرد
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
گزارش FBI از جرایم ناشی از نفرت علیه ادیان و نژادها /افزایش جرایم و حملات علیه مسلمانان آمریکا
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
آمریکا 360

درآمد سالانه لازم برای اینکه در آمریکا جزو طبقه متوسط محسوب شوید

طبقه ی متوسطِ آمریکا اندکی ثروتمندتر از قبل شده است.

روزِ پنجشنبه، اداره ی آمارِ آمریکا نظرسنجیِ خود موسوم به جامعه ی آمریکا در 2016 (2016 American Community Survey) را منتشر کرد؛ یک نظرخواهیِ سالانه که وضعیتِ اقتصادی، اجتماعی و مسکن را در میانِ شهروندانِ آمریکا موردِ‌ ارزیابی قرار می دهد.

برپایه ی این نظرسنجی، متوسطِ درآمدِ ملی در آمریکا به 59039 دلار افزایش یافته است؛ که نسبت به سالِ قبل 3.2 درصد افزایش داشته است و بالاترین میزانِ درآمدِ قشرِ متوسطِ آمریکا تا به امروز بوده است، و رکوردِ قبلی یعنی 58655 دلار را که مربوط به 1999 بوده، زده است. (همه ی این ارقام با توجه به تورّم تعدیل شده اند).

علیرغمِ این افزایشهای ناچیزِ درآمدی، دایره ی شمولِ قشرِ طبقه ی متوسطِ آمریکا چندین دهه است که رو به کوچک شدن است، با این حال اکثرِ مردم خود را جزئی از آن می دانند، ولو اینکه از نظرِ فنی چنین نباشد.

بر اساسِ تعریفِ مرکزِ Pew، کسانی که درآمدِ آنها 67 تا 200 درصدِ متوسطِ درآمد (39560 دلار تا 118080 دلار در سالِ 2016) باشد، جزءِ طبقه ی متوسط هستند؛ بنابراین تنها حدودِ نیمی از آمریکایی ها می توانند خود را جزءِ این قشر بدانند. خانوارهای کم‌درآمدتر 29درصدِ مردم را و الباقی را پردرآمدها تشکیل می دهند.

اما این کلیتِ قضیه است.

معیارِ هر ایالتی برای درآمدِ طبقه ی متوسط متفاوت است. برای مثال، در می‌سی‌سی‌پی شخصی که 41754 دلار درآمد داشته باشد درست در طبقه ی متوسطِ آن ایالت جای می گیرد، اما در نیویورک، کسی که همان مقدار درآمد داشته باشد، از سطحِ درآمدِ متوسط باز می ماند.

در نقشه ی فوق کاوش کنید تا بفهمید برای اینکه در هر ایالت جزءِ قشرِ متوسط باشید باید چقدر پول در بیاورید (طبقِ آخرین داده‌های اداره ی آمار).

مطالب مرتبط

آمریکا 360

درآمد سالانه لازم برای اینکه در آمریکا جزو طبقه متوسط محسوب شوید

طبقه ی متوسطِ آمریکا اندکی ثروتمندتر از قبل شده است.

روزِ پنجشنبه، اداره ی آمارِ آمریکا نظرسنجیِ خود موسوم به جامعه ی آمریکا در 2016 (2016 American Community Survey) را منتشر کرد؛ یک نظرخواهیِ سالانه که وضعیتِ اقتصادی، اجتماعی و مسکن را در میانِ شهروندانِ آمریکا موردِ‌ ارزیابی قرار می دهد.

برپایه ی این نظرسنجی، متوسطِ درآمدِ ملی در آمریکا به 59039 دلار افزایش یافته است؛ که نسبت به سالِ قبل 3.2 درصد افزایش داشته است و بالاترین میزانِ درآمدِ قشرِ متوسطِ آمریکا تا به امروز بوده است، و رکوردِ قبلی یعنی 58655 دلار را که مربوط به 1999 بوده، زده است. (همه ی این ارقام با توجه به تورّم تعدیل شده اند).

علیرغمِ این افزایشهای ناچیزِ درآمدی، دایره ی شمولِ قشرِ طبقه ی متوسطِ آمریکا چندین دهه است که رو به کوچک شدن است، با این حال اکثرِ مردم خود را جزئی از آن می دانند، ولو اینکه از نظرِ فنی چنین نباشد.

بر اساسِ تعریفِ مرکزِ Pew، کسانی که درآمدِ آنها 67 تا 200 درصدِ متوسطِ درآمد (39560 دلار تا 118080 دلار در سالِ 2016) باشد، جزءِ طبقه ی متوسط هستند؛ بنابراین تنها حدودِ نیمی از آمریکایی ها می توانند خود را جزءِ این قشر بدانند. خانوارهای کم‌درآمدتر 29درصدِ مردم را و الباقی را پردرآمدها تشکیل می دهند.

اما این کلیتِ قضیه است.

معیارِ هر ایالتی برای درآمدِ طبقه ی متوسط متفاوت است. برای مثال، در می‌سی‌سی‌پی شخصی که 41754 دلار درآمد داشته باشد درست در طبقه ی متوسطِ آن ایالت جای می گیرد، اما در نیویورک، کسی که همان مقدار درآمد داشته باشد، از سطحِ درآمدِ متوسط باز می ماند.

در نقشه ی فوق کاوش کنید تا بفهمید برای اینکه در هر ایالت جزءِ قشرِ متوسط باشید باید چقدر پول در بیاورید (طبقِ آخرین داده‌های اداره ی آمار).