انتقاد شدید نماینده کنگره از قوانین تامین مالی تبلیغات انتخاباتی؛ این قوانین از اساس ناکارآمدند!
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
www.usfacts.ir
بازیافت زباله های پارچه ای نیویورک توسط یک موسسه مردم نهاد
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
www.usfatcs.ir

تیراندازی در دبیرستانی در بالتیمور

 

تیراندازی در دبیرستانی در بالتیمور

ناظم مدرسه مورد هدف قرار گرفت

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

مردی 25 ساله وارد دبیرستانی در بالتیمور شده و ناظم یکی از سالن ها را مورد هدف قرار میدهد . این ناظم 56 ساله به نام فردریک داگلس اکنون در بیمارستان بستری شده .پلیس میگوید که شرایط او جدی است اما وضعیت او به ثبات رسیده است . به گفته معلمان این مدرسه دانش آموزان از نظر روانی بهم ریخته اند .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: