www.usfacts.ir
بازیافت زباله های پارچه ای نیویورک توسط یک موسسه مردم نهاد
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
افزایش نارضایتی از عملکرد ترامپ در ایالت‌های غرب میانه آمریکا
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ایلهان عمر

گزارش CNN از جنجال رسانه ای پیرامون اظهارات ایلهان عمر در انتقاد از ترامپ و صهیونیست ها

 

گزارش CNN از جنجال رسانه ای پیرامون اظهارات ایلهان عمر در انتقاد از ترامپ و صهیونیست ها

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

عضو جدید کنگره، ایلهان عمر (دمکرات، مینسوتا) با هجمه های هر دو حزب نسبت به توییت هایش که ضد صهیونیست تلقی شده روبرو شده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: