درآمد سالانه لازم برای اینکه جزو طبقه ی متوسط در آمریکا باشید
10 مارس 2019
از هر ۴ کودک آمریکایی یک کودک از گرسنگی رنج می برد
10 مارس 2019

گزارش FBI از جرایم ناشی از نفرت علیه ادیان و نژادها


افزایش جرایم و حملات علیه مسلمانان آمریکا


منابع: CNN، newsweek، مرکز تحقیقاتی pew

اف.بی.آی آمارِ جرایمِ ناشی از نفرت (Hate crimes: جرایمی که به سببِ نفرت از یک مذهب، نژاد، ملیت، جنسیت یا گروهِ خاص رخ می دهند و مبنایی متعصبانه دارند) در سالِ 2016 را منتشر کرد که پرده از روندهای جالبی برمی‌دارد: جرایمِ ناشی از نفرت در آمریکا در این سال رو به افزایش گذاشته است، و بیش از همه مسلمانان و سفیدپوستان را نشانه رفته است.

پیش از اینکه واردِ جزئیات بشویم، ذکرِ این نکته ضروری است که آمارِ مربوط به جرایمِ ناشی از نفرت در آمریکا ناقص است، زیرا اولاً پیش‌فرضها و انگیزه هایی که برای ارتکابِ جرم وجود دارد همیشه آشکار نیست. ثانیاً در چنین جرمهایی، احتمالِ عدمِ گزارش هم از سوی قربانیان و هم از سوی پلیس هست. ثالثاً به فرضِ اینکه داده هایی که اف.بی.آی جمع آوری کرده همه ی داده های موجود باشد، باز به درستی معلوم نیست که این نفرتهای جرم‌انگیز در کجای آمریکا و به چه شکلی ابراز گشته است.)

جرایمِ ضدِ مسلمانان بیشترین رشد را داشته است

از میانِ 6121 فقره جرمِ ناشی از نفرتی که در سالِ 2016 به اف.بی.آی گزارش شده، 307 موردِ آن جرایمِ اسلام‌ستیزانه (ضدِ مسلمانان) بوده است، که میزانِ آن نسبت به سالِ گذشته 19 درصد افزایش داشته است. البته از نظرِ خودِ تعداد، رقمِ جرایمِ یهود-ستیزانه بیش از سایرِ جرایمِ ضدِ مذهبی بوده است و در سالِ 2016، بالغ بر 684 مورد جرمِ ضدِ یهود گزارش شده است که اگر تمامِ جرمهای ضدِمذهبیِ دیگر را روی هم بگذاریم باز به پای آن نمی رسد.

علاوه بر دو مذهبِ‌ یادشده، میزانِ جرایمی که علیهِ فرقه های مذهبیِ دیگر رخ داده، بنابر گزارشِ اف.بی.آی چنین است:

• مسیحیانِ ارتدوکس شرقی (28)
• سایرِ مسیحیان (36)
• سیک‌ها (7)
• مورمون ها (7)
• شاهدانِ یهوه (2)
• بودایی ها (1)

گزارش شورای روابطِ آمریکایی-اسلامی (CAIR) راجع به جرایمِ ناشی از نفرت علیهِ مسلمانان در سال 2017طبقِ گزارشِ این شورا، از ماهِ آوریل تا ژوئن بیش از 940 فقره جرم با انگیزه ی احتمالیِ نفرت و تعصب علیهِ مسلمانان رخ داده است که از این میان در 451 موردِ آن، انگیزه های مسلمان‌ستیزانه ی جرم برای شورا محرز شده است. این رقم، در مقایسه با زمانِ مشابهِ آن در سالِ قبل، یعنی نیمه ی اولِ سالِ 2016، نشان دهنده ی رشدِ‌91 درصدیِ جرایمِ مسلمان-ستیزانه است.

اقداماتِ ایذاییِ غیرخشن و غیرِارعابی 16 درصد، و حملاتِ خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز (شاملِ حملاتِ فیزیکی) 15درصدِ جرایمی را که از 1 آوریل تا 30 ژوئن علیهِ مسلمانان صورت گرفته به خود اختصاص داده اند.

برخوردِ نامناسبِ پلیسِ آمریکا با مسلمانان نیز 12 درصدِ این موارد را از آنِ خود دارد. در 17 درصدِ موارد، مسلمانان در محلِ سکونتِ خود موردِ هجوم قرار گرفته اند و در 14 درصدِ موارد هم این حملات برای سرنشینانِ ماشین یا عابرینِ پیاده رقم خورده است. 13 درصد در هواپیما،‌ قطار یا اتوبوس برای مسلمانان اتفاق افتاده است؛ در حدودِ 33 درصدِ این جرایم در مساجد یا مراکزِ اسلامی، و 9 درصد نیز در مدارس صورت گرفته است.

شورای روابطِ آمریکایی-اسلامی از بینِ کلِ جرایمی که گزارش داده، انگیزه های 358 فقره ی آنها را مشخص نموده است که ضدیت با قومیت و ملیتِ اصلیِ قربانیان (32درصد)، تصوراتِ پیش‌پنداشته درباره ی مسلمان بودنِ قربانی (20درصد) و محجبه بودنِ قربانیانِ مؤنث (15درصد) از آن جمله است. 46درصدِ قربانیان از کشورهای خاورمیانه و شمالِ آفریقا بوده اند.

بنابر گزارشِ این شورا، از مجموعِ جرایمی که عاملِ ارتکابِ آنها تعصباتِ مسلمان‌ستیزانه تشخیص داده شده، 126 موردِ‌ آن از 1 آوریل تا 30 ژوئن از سوی نهادهای دولتیِ فدرال تحتِ رسیدگی قرار گرفته.

هرچند در گزارشِ شورا، لفاظی های ترامپ علیهِ مسلمانان به عنوانِ عاملِ افزایشِ مسلمان‌ستیزی در آمریکا تصریح نشده، اما تحقیقاتی که پیش‌تر از سوی مرکزِ مطالعاتیِ نفرت و افراطی گریِ (Center for the Study of Hate and Extremism) دانشگاهِ ایالتیِ کالیفرنیا صورت گرفته بود نشان می دهد که جرایمِ تعصب‌آمیز علیهِ گروههای مذهبی و اقلیتهای مختلف پس از پیروزیِ‌ ترامپ در انتخاباتِ نوامبر 20درصد افزایش داشته است. اکثرِ این جرایم مسلمانان و افرادِ معلق به جامعه ی دگرباشان (LGBT) را نشانه رفته است.

ترامپ در دورانِ انتخابات بارها از عبارتِ «تروریستهای مسلمان» در نطق‌های شدیداللحنِ خود استفاده کرده بود و از سیستمِ غربالگریِ سفت و سختی دم زده بود که بتواند «مهاجرانی که دارای ایدئولوژیِ افراطی هستند» را تشخیص دهد.

بر اساسِ گزارشی که مرکزِ‌ تحقیقاتیِ Pew در ماهِ می منتشر کرده، حدودِ 3.3 میلیون نفر از مردمِ آمریکا مسلمان هستند.

آمار مرکزِ تحقیقاتیِ Pew درباره افزایش حمله به مسلمانان در آمریکاطبقِ تحلیلهای آماریِ مرکزِ تحقیقاتیِ Pew بر روی آخرین داده های اف.بی.آی، تعدادِ حملاتی که در آمریکا علیهِ مسلمانان می شود بینِ سالهای 2015 و 2016 رشدِ چشمگیری داشته، به طوری که از آخرین رکوردِ آن در دورانِ معاصر که مربوط به سالِ 2001 (سالِ حادثه ی 11 سپتامبر) می شود نیز فراتر رفته. در سالِ 2016، بالغ بر 127 مورد گزارشِ حمله ی ساده یا خشن از سوی قربانیان داشته ایم که این میزان در سالِ قبلش 91 مورد و در سالِ دو هزار و یک 93 مورد بوده است.

با این همه، حمله به معنای ضرب و جرح، تنها یکی از انواعِ جرایمی است که علیهِ مسلمانان و سایرِ گروههای مذهبی صورت می گیرد. متداول ترینِ آن ارعاب و تهدید است،‌ که آن را به «ترسِ منطقی از صدمه ی جسمی» تعریف کرده اند. ارعابِ مسلمانان نیز در سالِ 2016 رو به افزایش گذاشته است، به طوری که از 120 مورد گزارش در سالِ 2015 به 144 مورد رسیده است. با این حال، این تعداد هنوز نسبت به 296 مورد ارعابی که در سالِ 2001 علیهِ مسلمانان گزارش شده است ناچیز به نظر می رسد.

تخریبِ اموال و اماکن نیز یکی دیگر از جرایمی است که علیهِ مسلمانان افزایش یافته است و از 70 مورد در سالِ 2015 به 92 مورد در 2016 رسیده است.

در مجموع، در سالِ 2016 بالغ بر 307 فقره جرمِ ناشی از نفرت علیهِ مسلمانان گزارش شده است که 19 درصد نسبت به سالِ 2015 افزایش داشته است. در سالِ 2015 افزایشِ جرایمِ ناشی از نفرت از مسلمانان از این هم حادتر بوده است، به طوری که از 154 مورد در 2014 به 257 مورد در 2015 رسیده است، یعنی 67درصد رشد.

همچون سالهای پیش، بیشترین میزانِ جرایمِ ناشی از نفرتِ مذهبی،‌ در مجموع، علیهِ یهودیان صورت گرفته است. در سالِ 2016، 684 مورد جرمِ ناشی از نفرت علیهِ یهودیان گزارش شده است، که یک سر و گردن از سالِ 2015 (664 مورد) بالاتر است. در مقابل، تعدادِ جرایمِ ضدِمذهب در سالِ 2016 علیهِ کاتولیکها 62 مورد، و علیهِ پروتستانها تنها 15 مورد گزارش شده است.

با افزایشِ جرایمِ ناشی از نفرت در سالهای اخیر، اکثرِ مسلمانانِ آمریکا احساسِ تبعیض می کنند. در نظرسنجی ئی که مرکزِ تحقیقاتیِ Pew در اوایلِ 2017 ترتیب داد، سه چهارمِ مسلمانانِ بزرگسالِ آمریکا (75درصد) گفته اند که تبعیض علیهِ مسلمانان در آمریکا «بسیار زیاد» است، دیدگاهی که در حدودِ 70درصدِ کلِ بزرگسالانِ آمریکایی با آن هم نظرند.

به علاوه، نیمی از بزرگسالانِ آمریکایی (50درصدشان) گفته اند که در سالهای اخیر مسلمان بودن در آمریکا خیلی سخت شده است، که 10 درصدِ این میزان چنین وضعی را ناشی از تبعیض، نژادپرستی و تعصب می دانند. در کل حدودِ یک چهارمِ مسلمانانِ بزرگسالِ آمریکا (23درصد) بزرگترین مشکلِ کنونیِ مسلمانانِ آمریکا را تبعیض، نژادپرستی و تعصب می دانند.

پلیسِ اف.بی.آی داده های مربوط به جرایمِ ناشی از نفرت را از حدودِ 15000 نهادِ مجریِ قانون که مشارکتی داوطلبانه دارند گردآوری می کند. لذا احتمالِ این هست که این آمارِ سالیانه کمتر از میزانِ واقعیِ جامعه باشد. با این حال، جهتِ مقایسه ی میزانِ جرایمِ ناشی از نفرت در طولِ زمان، و یافتنِ کم‌جرم‌ترین و پرجرم‌ترین سال، این گزارشها می توانند مفید باشند.

آمار FBI از روند جرایم ناشی از نفرت های نژادی

جرایمِ ضدِ سفیدپوستان در رتبه ی دومِ افزایش قرار دارد

در سالِ 2016 جرایمِ ضدِ سفیدپوستان 17 درصد رشد کرد و به 720 فقره رسید که 20درصدِ همه ی جرایمِ نژادستیزانه را تشکیل می دهد. از نظرِ خودِ رقم البته تعدادِ جرایمِ گزارش شده ضدِ سیاهپوستان بسیار بیشتر از سایرِ جرایمِ نژادپرستانه است، چرا که رقمِ آن 1739 مورد است، یعنی حدوداً نیمی از همه ی 3489 فقره ای که علیهِ نژادهای مختلف در سالِ 2016 انجام شده است. این بدان معناست که سیاهپوستانِ آمریکا بیش از سفیدپوستان قربانیِ جرایمِ ناشی از نفرت می شوند. علاوه بر سفیدپوستان و سیاهپوستان، جرایمی که علیهِ سایرِ نژادهای آمریکا در 2016 انجام شده، بنا به گزارشِ اف.بی.آی، به قرارِ زیر است:

• عربها (51)
• هیسپانیک ها یا لاتین ها (344)
• سایرِ نژادها/قومیتها/تبارها (223)

در مجموع شمارِ جرایمِ ناشی از نفرت افزایش یافته است
6121 فقره جرمِ ناشی از نفرتی که در سالِ 2016 گزارش شده است نشان از افزایشِ تعدادِ این نوع جرم دارد، به طوری که نسبت به سالِ 2015 4درصد رشد داشته است. (یادآوری می کنیم که این داده ها از چند جهت نقص دارند، از جمله اینکه هر سال تعدادِ مراکزِ پلیسی که این جرمها را گزارش می دهند فرق می کند. برای اطلاعاتِ بیشتر در خصوصِ بستر و محدودیتهای آماریِ جرایمِ ناشی از نفرت، اینجا را کلیک کنید.)