شرکت های دارویی آمریکا چگونه شما را مجبور می کنند بیشتر از نیازتان دارو بخرید؟
7 ژانویه 2019
کاریکاتوری از John Cole ، که به مسئله بدهی دانشجویان در آمریکا اشاره می کند.
8 ژانویه 2019
 

7 تکنیک مورد استفاده ترامپ در سخنرانی های عمومی

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

در این ویدئو به بررسی سخنرانی های عمومی ترامپ پرداخته شده و 7 تکنیک اصلی سخنرانی های ترامپ که باعث افزایش اثرگزاری در ذهن مخاطب میشود بیان شده است.

 
 
آخرین ویدئوها: