کاریکاتوری از John Cole , که به اعتیاد مصرف مخدرهای دارویی اشاره دارد.
۵ دی ۱۳۹۷
شرایط مادران آمریکایی چگونه است؟ زنان شرایط را مناسب برای مادر شدن می بینند؟
۶ دی ۱۳۹۷

وضعیت اخلاق در جامعه آمریکا چگوه است؟