وضعیت اخلاق در جامعه آمریکا چگونه است؟
۶ دی ۱۳۹۷
آیا مردم آمریکا حاکمیت کشورشان را قبول دارند؟
۶ دی ۱۳۹۷

شرایط مادران آمریکایی چگونه است؟ زنان شرایط را مناسب برای مادر شدن می بینند؟