تاریخ بومیان آمریکا و اسپانیایی ها
۱۳۹۷-۱۰-۰۲
نامزدهای احتمالی دموکرات‌ها برای رقابت با ترامپ در سال ۲۰۲۰ چه کسانی هستند؟
۱۳۹۷-۱۰-۰۲

دختران در دانشگاه های آمریکا چقدر امنیت دارند؟