گزارش BBC از نژادپرستی سفیدپوستان آمریکا؛ درون ذهن آمریکای سفید چه میگذرد؟
6 ژانویه 2019
شرکت های دارویی آمریکا چگونه شما را مجبور می کنند بیشتر از نیازتان دارو بخرید؟
7 ژانویه 2019
 

بحران خشونت های مسلحانه در آمریکا به روایت آمار

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

ایا خشونت مسلحانه یکی از اصلی ترین مشکلات امریکاست؟ حقیقت دارد که در میان کشورهای توسعه یافته، امریکا رتبه دار کشتارجمعی است؟ دلیل اصلی کشتار مسلحانه در کشوری مانند آمریکا چه می تواند باشد؟ ... در این ویدئو در 18 نمودار مسئله خشونت های مسلحانه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: