گزارش BBC از نژادپرستی سفیدپوستان آمریکا؛ درون ذهن آمریکای سفید چه میگذرد؟
۱۶ دی ۱۳۹۷
شرکت های دارویی آمریکا چگونه شما را مجبور می کنند بیشتر از نیازتان دارو بخرید؟
۱۷ دی ۱۳۹۷
 

بحران خشونت های مسلحانه در آمریکا به روایت آمار

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

ایا خشونت مسلحانه یکی از اصلی ترین مشکلات امریکاست؟ حقیقت دارد که در میان کشورهای توسعه یافته، امریکا رتبه دار کشتارجمعی است؟ دلیل اصلی کشتار مسلحانه در کشوری مانند آمریکا چه می تواند باشد؟ ... در این ویدئو در 18 نمودار مسئله خشونت های مسلحانه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: