آیا شرایط شغلی زنان و مردان در آمریکا یکسان است؟
۲ دی ۱۳۹۷
فراز و فرود ساخت پناهگاه های هسته ای در آمریکا
۲ دی ۱۳۹۷

آیا درآمد در آمریکا برای گذران امور زندگی کافی است؟