آیا اقتصاد اول جهان توانسته است مسئله فقر را حل کند؟
۱۳۹۷-۱۰-۰۱
آیاهمه جای آمریکا شبیه لس آنجلس و نیویورک است؟
۱۳۹۷-۱۰-۰۱

آیا آمریکا توانسته است شیوع مصرف مواد مخدر را کنترل کند؟