آیا آمریکا توانسته است شیوع مصرف مواد مخدر را کنترل کند؟
22 دسامبر 2018
اگر آمریکا جنگی را آغاز کند پیروز میدان خواهد بود؟
22 دسامبر 2018

آیاهمه جای آمریکا شبیه لس آنجلس و نیویورک است؟