آیا آمریکا توانسته است شیوع مصرف مواد مخدر را کنترل کند؟
۱ دی ۱۳۹۷
اگر آمریکا جنگی را آغاز کند پیروز میدان خواهد بود؟
۱ دی ۱۳۹۷

آیاهمه جای آمریکا شبیه لس آنجلس و نیویورک است؟