کاریکاتوری از David Horsey که نشان می دهد ترامپ بدون توجه به محتوی و مواضع چین در این مذاکرات موسوم به آتش بس جنگ تجاری ، در حال انتشار برداشت و روایت خود از نتیجه ی این مذاکرات است
۲۲ آذر ۱۳۹۷
کاریکاتوری از Dana Summers که به موضوع تحقیقات مولر در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا و همکاری مایک فلین مشاور امنیت ملی سابق ترامپ با او اشاره دارد.
۲۲ آذر ۱۳۹۷
 

نظرات جمهوری خواهان نسبت به مسائل و موضوعات مختلف آمریکا چیست؟

ویدئوهای تحلیلی
 
 

 

 

سیاست خارجی، نقش دولت در امور مختلف مردم جامعه، مالیات، بیمه دولتی و خصوصی، ازدواج همجنس بازان، سقط جنین و ... در نظر جمهوری خواهان چگونه است؟ این ویدیو نظرات حزب جمهوری خواه آمریکا را در مورد این ماسئل و موضوعات بررسی می کند


 
 
آخرین ویدئوها: