preloder
چگونه می توان بدونِ کاهشِ اشتغال دستمزدِ حداقلی را افزایش داد؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
آیا افزایشِ دستمزدِ حداقلی به نفعِ فقرا ست؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

چه کسی از افزایشِ دستمزدِ حداقلی متضرر می شود؟

مسلماً کسانی که قرار است این ما به التفاوت را پرداخت کنند.

 آنطور که از تحقیقاتِ سه تن از اقتصاددانان در زمینه ی اصول و مبادیِ حداقل دستمزد در بریتانیا بر می آید، شرکتهایی که کارکنانِ حداقلی بگیر استخدام می کنند از سودِ شخصیِ خودشان آن را می پردازند.

البته مشتریانِ این شرکت ها هم ممکن است جورِ بخشی از هزینه ی این افزایشات را بکشند و آن وقتی است که شرکتها در ازای افزایشِ دستمزد قیمتهای خود را بالا ببرند. و بالاخره، برخی از شاغلانِ بالقوه هم درصورتی که افزایشِ دستمزدها به بیکاری دامن بزند از این واقعه ضرر خواهند کرد.