preloder
آیا افزایشِ حداقل دستمزد سببِ تحرکِ اقتصاد می شود؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
حقیقتِ آزاردهنده دربارۀ تدریس در آمریکا
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

نظرِ اقتصاددانان درموردِ دستمزدِ حداقلی چیست؟

مرکزِ تحقیقاتیِ Initiative on Global Markets واقع در دانشکده ی تجارتِ دانشگاهِ شیکاگو از اقتصاددانان یک نظرسجی به عمل آورده است تا نظرشان را درباره ی افزایشِ دستمزدِ حداقلی جویا شود. این نظرسنجی نشان می دهد که اقتصاددانان در اینکه با افزایشِ دستمزدِ حداقلی موافق اند.