برخورد خشن پلیس پرتلند با معترضان علیه سیاستهای مهاجرتی دولت
۱۳۹۷-۰۷-۰۲
سرکوب شدید تظاهرات کنندگان چپگرا در پرتلند آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۰۳
 

ضرب و شتم شدید نوجوان آمریکایی توسط پلیس

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

پدر و مادر نوجوان آمریکایی در دادگاه پس از انتشار این ویدئو گفتند : مامور پلیس بعد از زدن اسپری فلفل در صورت فرزندشان خود را در موقعیت پشت سر او قرار داده و بی دلیل با زدن لگد سنگینی به پشتش او را نقش زمین کرده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: