preloder
چه کسی از افزایشِ دستمزدِ حداقلی متضرر می شود؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
آیا می توان با حداقل دستمزد زندگی کرد؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

آیا افزایشِ دستمزدِ حداقلی به نفعِ فقرا ست؟

به احتمالِ زیاد.

از میانِ 54 برآوردی که تا کنون از رابطه ی بینِ دستمزدِ حداقلی با فقر منتشر شده، 48 تای آنها نشانگرِ اینند که افزایشِ دستمزدِ حداقلی به کاهشِ فقر کمک می کند. به طورِ میانگین، هر 10 درصد افزایشِ در حداقل دستمزد نرخِ فقر را تا 1.5 درصد کاهش خواهد داد.

آخرین و کامل ترین بررسیِ به عمل آمده در این باره، که کاری است از آریندراجیت دیوبِ اقتصاددان، حاکی از آن است که به ازای هر 10 درصد افزایشِ حداقل دستمزدها، نرخِ فقر از 1.2 تا 3.7 درصد کاهش می یابد.

با این حال، بررسیِ دیگری را نیز ریچارد بورکاوزر و جوزف سابیا انجام داده اند که در آن هیچ شاهدی مبنی بر تاثیرِ افزایشِ دستمزدِ حداقلی بر روی کاهشِ فقر در سالهای 2003 تا 2007 یافت نمی شود. دیوید نومارک و ویلیام واشر هم تحقیقاتی انجام داده اند که نشان می دهد افزایشِ دستمزدِ حداقلی تاثیری دوگانه بر فقر دارد: برخی ها را از فقر نجات می دهد و برخی دیگر را به آن گرفتار می کند.