preloder
چرا آنقدر دستمزدِ حداقلی را زیاد نکنیم که همگان ثروتمند شوند؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
نظرِ اقتصاددانان درموردِ دستمزدِ حداقلی چیست؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

آیا افزایشِ حداقل دستمزد سببِ تحرکِ اقتصاد می شود؟

مشخص نیست و اقتصاددانانی مثلِ کریستینا دی. رومر (Christina D. Romer)، رئیسِ سابقِ شورای اقتصادی، در اینباره مردد هستند.

دلیلِ اصلیِ آنها این است که فقرا نسبت به اغنیا بخشِ بیشتری از درآمدِ خود را به مصرف می رسانند، و در نتیجه افزایشِ دستمزدِ حداقلی منجر به افزایشِ مصرف می شود. داگ هال (Doug Hall) و دیوید کوپر (David Cooper) از موسسه ی Economic Policy دریافتند که در صورتِ افزایشِ دستمزدِ حداقلی از 7.25 دلار به 9.80 دلار، 40 میلیارد دلار در اقتصاد تحرک ایجاد خواهد شد.

دانیل آرونسون، سامیت اگروال و اریک فرنچ (Daniel Aaronson, Sumit Agarwal, and Eric French)، سه تن از اقتصاددانانِ بانکِ مرکزیِ شیکاگو، پدیده ی مصرف را متاثر از عواملِ گونه گونی دانسته اند. هر 1 دلار افزایش در دستمزدِ حداقلی منجر به 700 دلار مصرفِ بیشتر در هر چهارک می شود. این خیلی بیش از آن چیزی است که دستمزدِ حداقلیِ افزایش یافته می تواند تأمین کند. لذا افزایشِ مصرف موقتی خواهد بود و خانواده های فقیر زیرِ بارِ بدهی ئی نزدیک به 440 دلار در هر فصل خواهند رفت.