در انتظار سوپرمن
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
در سوگِ رویای آمریکایی: اصولِ دهگانه ی تمرکزِ ثروت و قدرت
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

Killing England: The Brutal Struggle for American Independence

قتلِ انگلیس: درگیریهای خونبار بر سرِ استقلالِ آمریکا

نویسنده: بیل اوریلی (Bill O'Reilly)، مارتین دوگارد (Martin Dugard)

تاریخ انتشار: 19سپتامبر 2017

موضوع: روایتی متفاوت از استقلال آمریکا

بررسی اجمالی:

جدیدترین اثر از مجموعه ی فوق العاده پرفروشِ killing اثرِ بیل اوریلی و مارتین دوگارد، که خواننده را به مهمترین دوره از تاریخِ آمریکا می برد: جنگِ استقلال.

قتلِ انگلیس با روایتی دلکش از جزئیاتِ استقلالِ آمریکا به ترتیبِ تاریخی از زاویه ی دیدِ جرج واشینگتن، بنجامین فرانکلین، توماس جفرسون و جورجِ سوم، پادشاهِ بریتانیای کبیر، خواننده را از آوردگاههای آمریکا به دربارهای سلطنتیِ اروپا می کشاند.

آنچه در آغاز خود را در قالبِ ناآرامی و اعتراض در مستعمره های سیزده گانه نشان می دهد، اندکی بعد تبدیل به جنگی جهانی و خانمان سوز می شود.

اوریلی و دوگارد با بازآفرینیِ جنگهای شاخصِ این دوره، از جمله بانکر هیل (Bunker Hill)، لانگ آیلند (Long Island)، ساراتوگا (Saratoga)، و یورک تاون (Yorktown)، نبردی بیرحمانه و تن به تن را روایت کرده و از شرایطِ سختی پرده بر می دارند که سربازانِ شجاعِ آمریکایی تحتِ آن زندگی و جنگ می کرده اند.

در اینجا نیز خیانت های جسورانه ی بندیکت آرنولد و تاکتیک های شجاعانه ی چریک های فرانسیس ماریون (Frances Marion، مشهور به Swamp Fox) مشهود است.

قتلِ انگلیس، که نباید نخوانده از آن رد شد، به همه ی ما یادآور می شود که چگونه دلاوری و عزمِ راسخِ انسانها می تواند ناممکن ها را ممکن کرده و مسیرِ تاریخ را تغییر دهد.

Killing England: The Brutal Struggle for American Independence

قتلِ انگلیس: درگیریهای خونبار بر سرِ استقلالِ آمریکا

نویسنده: بیل اوریلی (Bill O'Reilly)، مارتین دوگارد (Martin Dugard)

تاریخ انتشار: 19سپتامبر 2017

موضوع: روایتی متفاوت از استقلال آمریکا

بررسی اجمالی:

جدیدترین اثر از مجموعه ی فوق العاده پرفروشِ killing اثرِ بیل اوریلی و مارتین دوگارد، که خواننده را به مهمترین دوره از تاریخِ آمریکا می برد: جنگِ استقلال.

قتلِ انگلیس با روایتی دلکش از جزئیاتِ استقلالِ آمریکا به ترتیبِ تاریخی از زاویه ی دیدِ جرج واشینگتن، بنجامین فرانکلین، توماس جفرسون و جورجِ سوم، پادشاهِ بریتانیای کبیر، خواننده را از آوردگاههای آمریکا به دربارهای سلطنتیِ اروپا می کشاند.

آنچه در آغاز خود را در قالبِ ناآرامی و اعتراض در مستعمره های سیزده گانه نشان می دهد، اندکی بعد تبدیل به جنگی جهانی و خانمان سوز می شود.

اوریلی و دوگارد با بازآفرینیِ جنگهای شاخصِ این دوره، از جمله بانکر هیل (Bunker Hill)، لانگ آیلند (Long Island)، ساراتوگا (Saratoga)، و یورک تاون (Yorktown)، نبردی بیرحمانه و تن به تن را روایت کرده و از شرایطِ سختی پرده بر می دارند که سربازانِ شجاعِ آمریکایی تحتِ آن زندگی و جنگ می کرده اند.

در اینجا نیز خیانت های جسورانه ی بندیکت آرنولد و تاکتیک های شجاعانه ی چریک های فرانسیس ماریون (Frances Marion، مشهور به Swamp Fox) مشهود است.

قتلِ انگلیس، که نباید نخوانده از آن رد شد، به همه ی ما یادآور می شود که چگونه دلاوری و عزمِ راسخِ انسانها می تواند ناممکن ها را ممکن کرده و مسیرِ تاریخ را تغییر دهد.

کتب مرتبط :