کاریکاتوری از Nate Beeler که به مسئله ناامنی مدارس و سیاست دولت برای مسلح کردن معلمان در آمریکا پرداخته است.
۱۳۹۷-۰۶-۰۶
افترا: دست های پنهان در سیاست و اخبارِ دروغ چگونه دیدگاهها، افکار، و رأیِ شما را جهت دهی می کنند؟
۱۳۹۷-۰۶-۰۹

The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War

رشدِ آمریکا، از صعود تا سقوط: سطحِ رفاه در آمریکا پس از جنگِ داخلی

نویسنده: رابرت جی. گوردون

تاریخ انتشار: 12 ژانویه 2016

موضوع: بررسی شرایط اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی

بررسی اجمالی:

انقلابِ اقتصادیِ آمریکا یک قرن پس از جنگهای داخلی سطحِ معیشتِ آمریکایی ها را چنان بهبود بخشید که پیش تر کسی تصورش را هم نمی کرد.

صنعتِ برق، لوله کشیِ ساختمان، وسایلِ حمل و نقل، هواپیماهایمسافرتی، و تلویزیون زندگی ها و کسب و کارها را دگرگون کرد. اما آیا این رشدِ بی سابقه همچنان ادامه دارد؟

رشدِ آمریکا، از صعود تا سقوط با روایتی خلاقانه و نقلِ وقایعِ تاریخی و ارائه ی تحلیلهای اقتصادی، این تصور که رشدِ اقتصادیِ آمریکا بی وقفه ادامه دارد را به چالش می کشد و ثابت می کند که آن حجم از اختراعات و ابداعاتی که در سالهای 1870 تا 1970 سببِ تحولِ زندگیِ مردم شد دیگربار تکرار نخواهد شد.

نویسنده نابرابریِ فزاینده، رکودِ آموزشی، پیریِ جمعیت، و بدهی های روز افزونِ دانشجویی و دولتی را چهار عاملِ بزرگ بر سرِ راهِ رشدِ بهره وری در آمریکا می داند و توصیه به یافتنِ راهِ حلهایی جدید می کند.

دیدگاهِ نقادانه ای که در رشدِ آمریکا، از صعود تا سقوط پیرامونِ مهمترین مسائلِ عصرِ کنونی مطرح شده است، منادیِ ظهورِ سده ای پر از تحولاتِ شگرف، و طلیعه ی دورانی به مراتب سخت تر در کشور است.

The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War

رشدِ آمریکا، از صعود تا سقوط: سطحِ رفاه در آمریکا پس از جنگِ داخلی

نویسنده: رابرت جی. گوردون

تاریخ انتشار: 12 ژانویه 2016

موضوع: بررسی شرایط اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی

بررسی اجمالی:

انقلابِ اقتصادیِ آمریکا یک قرن پس از جنگهای داخلی سطحِ معیشتِ آمریکایی ها را چنان بهبود بخشید که پیش تر کسی تصورش را هم نمی کرد.

صنعتِ برق، لوله کشیِ ساختمان، وسایلِ حمل و نقل، هواپیماهایمسافرتی، و تلویزیون زندگی ها و کسب و کارها را دگرگون کرد. اما آیا این رشدِ بی سابقه همچنان ادامه دارد؟

رشدِ آمریکا، از صعود تا سقوط با روایتی خلاقانه و نقلِ وقایعِ تاریخی و ارائه ی تحلیلهای اقتصادی، این تصور که رشدِ اقتصادیِ آمریکا بی وقفه ادامه دارد را به چالش می کشد و ثابت می کند که آن حجم از اختراعات و ابداعاتی که در سالهای 1870 تا 1970 سببِ تحولِ زندگیِ مردم شد دیگربار تکرار نخواهد شد.

نویسنده نابرابریِ فزاینده، رکودِ آموزشی، پیریِ جمعیت، و بدهی های روز افزونِ دانشجویی و دولتی را چهار عاملِ بزرگ بر سرِ راهِ رشدِ بهره وری در آمریکا می داند و توصیه به یافتنِ راهِ حلهایی جدید می کند.

دیدگاهِ نقادانه ای که در رشدِ آمریکا، از صعود تا سقوط پیرامونِ مهمترین مسائلِ عصرِ کنونی مطرح شده است، منادیِ ظهورِ سده ای پر از تحولاتِ شگرف، و طلیعه ی دورانی به مراتب سخت تر در کشور است.

کتب مرتبط :