قتلِ انگلیس: درگیریهای خونبار بر سرِ استقلالِ آمریکا
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
تصاویری از تخریب ستاره ی ترامپ در هالیوود
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power

در سوگِ رویای آمریکایی: اصولِ دهگانه ی تمرکزِ ثروت و قدرت

نویسنده: نوام چامسکی (Noam Chomsky)

اثرِ پرفروشِ نیویورک تایمز

تاریخ انتشار:28 مارچ 2017

موضوع: نقدی بر مبانی اساسی نیولیبرالیسم

بررسی اجمالی:

نوام چامسکی در این کتاب، که نخستین اثرِ بزرگِ او در زمینه ی نابرابریِ درآمدی است، مبانیِ اساسیِ نیولیبرالیسم را به مسلخِ نقد می کشد و با صراحت و انصاف و شکیبایی، حقایقِ اقتصادیِ جامعه ی آمریکا را وا می کاود.

اصولِ دهگانه ی تمرکزِ قدرت و ثروت در جامعه ی امروزِ آمریکا چیست؟

خیلی ساده است: کاهشِ دموکراسی، ایجادِ ایدئولوژی، بازطراحیِ اقتصاد، افکندنِ بارِ آن بر گرده ی اقشارِ فقیر و متوسط، هجوم به همبستگیِ مردم، جهت دادن به کارِ ناظران در حمایت از منافعِ خاص، مهندسیِ انتخابات، همراه کردنِ عوام با استفاده از ترسِ مردم و قدرتِ حکومت، تولیدِ رضایت، و به حاشیه کشاندنِ مردم.

در سوگِ رویای آمریکایی، چامسکی هر یک از فصلهای کتابِ خود را به یکی از این اصول اختصاص داده است، و در تاییدِ استدلالاتِ خود، گوشه هایی از متونِ تاثیرگذار بر اندیشه ی خویش را نیز آورده است.

در سوگِ رویای آمریکایی حاصلِ تلاشهای پنج ساله و شبانه روزیِ چامسکی و ویراستارانش یعنی پیتر هاچیسونِ فیلمساز (Peter Hutchison)، کلی نیکس (Kelly Nyks)، و جارد پی. اسکات (Jared P. Scott) است که از 2011 تا 2016 به طول انجامیده است.

پس از انتشارِ فیلمی با همین نام، چامسکی و ویراستارانش با استفاده از پیاده سازیِ ساعتها صوت، سندی تهیه کردند که حجمِ آن سه برابرِ فیلمنامه از آب درآمد و تبدیل به کتابِ موردِ بحث شد. با این حال این اثر به احتمالِ قوی فشرده و عصاره ی عمرِ طولانیِ چامسکی است که همانندِ ظرفی زیبا با نقش و نگارهایی سنتی، رویکردِ شجاعانه و سازش ناپذیرِ چامسکی و نگرشِ او به واقعیتهای اقتصادی و تاثیرِ آن بر سعادتِ اخلاقی و سیاسیِ ملتِ آمریکا را به تصویر کشیده است.

«در دورانِ رکودِ بزرگ، که سن و سالم به قدرِ کافی به آن قد می دهد، اوضاع در واقع خیلی بدتر از الآن بود. اما این حس وجود داشت که روزی از آن خلاص می شویم، بوی بهبود از اوضاعِ جهان شنیده می شد...»

از کتابِ در سوگِ رویای آمریکایی

Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power

در سوگِ رویای آمریکایی: اصولِ دهگانه ی تمرکزِ ثروت و قدرت

نویسنده: نوام چامسکی (Noam Chomsky)

اثرِ پرفروشِ نیویورک تایمز

تاریخ انتشار:28 مارچ 2017

موضوع: نقدی بر مبانی اساسی نیولیبرالیسم

بررسی اجمالی:

نوام چامسکی در این کتاب، که نخستین اثرِ بزرگِ او در زمینه ی نابرابریِ درآمدی است، مبانیِ اساسیِ نیولیبرالیسم را به مسلخِ نقد می کشد و با صراحت و انصاف و شکیبایی، حقایقِ اقتصادیِ جامعه ی آمریکا را وا می کاود.

اصولِ دهگانه ی تمرکزِ قدرت و ثروت در جامعه ی امروزِ آمریکا چیست؟

خیلی ساده است: کاهشِ دموکراسی، ایجادِ ایدئولوژی، بازطراحیِ اقتصاد، افکندنِ بارِ آن بر گرده ی اقشارِ فقیر و متوسط، هجوم به همبستگیِ مردم، جهت دادن به کارِ ناظران در حمایت از منافعِ خاص، مهندسیِ انتخابات، همراه کردنِ عوام با استفاده از ترسِ مردم و قدرتِ حکومت، تولیدِ رضایت، و به حاشیه کشاندنِ مردم.

در سوگِ رویای آمریکایی، چامسکی هر یک از فصلهای کتابِ خود را به یکی از این اصول اختصاص داده است، و در تاییدِ استدلالاتِ خود، گوشه هایی از متونِ تاثیرگذار بر اندیشه ی خویش را نیز آورده است.

در سوگِ رویای آمریکایی حاصلِ تلاشهای پنج ساله و شبانه روزیِ چامسکی و ویراستارانش یعنی پیتر هاچیسونِ فیلمساز (Peter Hutchison)، کلی نیکس (Kelly Nyks)، و جارد پی. اسکات (Jared P. Scott) است که از 2011 تا 2016 به طول انجامیده است.

پس از انتشارِ فیلمی با همین نام، چامسکی و ویراستارانش با استفاده از پیاده سازیِ ساعتها صوت، سندی تهیه کردند که حجمِ آن سه برابرِ فیلمنامه از آب درآمد و تبدیل به کتابِ موردِ بحث شد. با این حال این اثر به احتمالِ قوی فشرده و عصاره ی عمرِ طولانیِ چامسکی است که همانندِ ظرفی زیبا با نقش و نگارهایی سنتی، رویکردِ شجاعانه و سازش ناپذیرِ چامسکی و نگرشِ او به واقعیتهای اقتصادی و تاثیرِ آن بر سعادتِ اخلاقی و سیاسیِ ملتِ آمریکا را به تصویر کشیده است.

«در دورانِ رکودِ بزرگ، که سن و سالم به قدرِ کافی به آن قد می دهد، اوضاع در واقع خیلی بدتر از الآن بود. اما این حس وجود داشت که روزی از آن خلاص می شویم، بوی بهبود از اوضاعِ جهان شنیده می شد...»

از کتابِ در سوگِ رویای آمریکایی

کتب مرتبط :