ریاست جمهوریِ ترامپ به وجهه ی آمریکا در نزدِ افکارِ عمومی صدمه زده است
9 ژوئن 2018
چرا هزینه ی تحصیل در کالج های خصوصی رو به افزایش است؟
10 ژوئن 2018

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

چرا هزینه ی تحصیل در کالج های دولتی رو به افزایش است؟

پاسخ به این پرسش دشوار است. یکی از دلایلِ افزایشِ شهریه ها می تواند افزایشِ حقوقِ استادان (و در برخی موارد، گسترشِ امکاناتِ رفاهی مثلِ تجهیزاتِ ورزشی) باشد. اما دلیلِ دیگری که دانشگاهها شهریه های خود را افزایش می دهند احتمالاً این است که درآمدِ آنها از دیگر منابع کمتر تامین می شود.
از آنجا که بودجه های ایالتی کاهش یافته است، دانشگاهها ناچارند بخشِ زیادی از درآمدهای خود را از طریقِ شهریه ها تامین کنند، و اینجاست که شهریه ها را افزایش می دهند تا کاهشِ بودجه جبران شود. این را می توان از مقایسه ی هزینه هایی که دانشگاهها صرفِ هر دانشجو می کنند با درآمدی که از محلِ بودجه برای هر دانشجو دریافت می کنند فهمید. از سالِ 2000 تا 2010 در کالج های منطقه ای سرانه ی اختصاص داده شده به هر دانشجو کاهش یافت و از آن طرف، شهریه ها همچنان افزایش یافت. علتش این است که دولتهای ایالتی یارانه ی دانشگاههای دولتی را کم کردند و دانشگاهها مجبور شدند برای جبرانِ این کاستی، هزینه های خود را کاهش و شهریه ها را افزایش دهند. نظیرِ همین رویداد را در دانشگاههای کارشناسی و کارشناسی ارشد (یعنی دانشگاههای غیرتحقیقاتی ئی که بالاترین مدرکی که ارائه می دهند به ترتیب کارشناسی و کارشناسی ارشد است) شاهد بوده ایم، با این تفاوت که هزینه های آنها برای هر دانشجو ثابت ماند اما شهریه ها جهتِ جبرانِ کسریِ بودجه بالا رفت.
اما حکایتِ دانشگاههای تحقیقاتی (نظیرِ دانشگاههای Purdue و Auburn) به کلی متفاوت است و سرانه ی اختصاص یافته به دانشجویان حتی بیش از شهریه ها و سایرِ مخارجِ دانشگاهی افزایش یافته است و در نتیجه جهشِ فوق العاده ی شهریه ها را هم به دنبال داشته است. چرا واقعاً با این کمبودِ بودجه، به جای کاهشِ هزینه ها، این دانشگاهها دست به افزایشِ هزینه های خود می زنند؟ این افزایش در کجا خرج می شود؟ در پاسخ به این پرسش نظریه های متعددی داده اند که جملگی در یک چیز متفق اند: سوءِ عملکردی سازمان یافته در دانشگاهها یا مراکزِ بالاترِ تصمیم گیری، جهتِ افزایشِ حقوقِ اساتید و محدود کردنِ بودجه ی دانشگاهی.