آیا افزایشِ شهریه ی همه ی کالج ها با هم یکسان است؟
7 ژوئن 2018
ریاست جمهوریِ ترامپ به وجهه ی آمریکا در نزدِ افکارِ عمومی صدمه زده است
9 ژوئن 2018

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

آیا افزایشِ شهریه برای همه ی دانشجویان یکسان است؟

همه ی سعیِ کالج ها بر این است که افزایشِ شهریه را بیشتر روی دانشجویانِ متمکن متمرکز کنند. بر اساسِ داده ها، هزینه ی دانشگاهِ فقیرترین چهارکِ دانشجویان از سالِ 1992 تا 2007 (پس از کمکِ مالی) صرفاً 3.4 درصد افزایش داشته است، درحالی که این افزایشِ هزینه برای ثروتمندترین چهارک 24.4 درصد بوده است.
این آمار مربوط می شود به پیش از آغازِ بحرانِ مالی در آمریکا، و از آنجا که این بحران فاتحه ی بودجه های ایالتی را خواند و به افزایشِ شدیدِ شهریه ها منجر شد، احتمال دارد که داده های جدیدتر روایتی متفاوت ارائه دهند. اما دستِ کم تا پیش از سالِ 2007 دانشگاههای دولتی، غالباً از طریقِ کمکهای مالیِ متناسب با نیازِ دانشجویان، مانع از فشار به دانشجویانِ آسیب پذیر در برابرِ افزایشِ سرسام آورِ هزینه ها می شدند.