تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت دهم
26 آوریل 2018
دورنمای انرژی در عصر ترامپ
29 آوریل 2018
 

آیا آمریکا تابه حال از کشتارهای جمعی در کشورهای دیگر حمایت کرده است؟

ویدیوهای تحلیلی
 
 

 

 

طبق ادعای سناتور برنی سندرز، هنری کیسینگر "یکی از ویرانگرترین وزاری کشور تاریخ معاصر امریکاست." از مهم ترین اقدامات کیسینگر می توان به صدور فرمان بمباران کامبوج در دهه ی 1970 اشاره کرد. صدور این فرمان به ایجاد ناثباتی در وضع کشور و اقدام رژیم خمرهای سرخ پائول پات به نسل کشی و کشتارجمعی بی رحمانه ای منجر شد....

 

 
 
آخرین ویدئوها: