preloder
۶ واقعیت درباره ی مادرانِ آمریکایی
۱۴ دی ۱۳۹۶
اعتمادِ مردم آمریکا به دولتِ آمریکا در طی سالهای ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۷
۱۴ دی ۱۳۹۶
افزایشِ فقرِ شدید در آمریکا در سال 2016

نویسنده: کریستن بایلیک (Keristen Bailik)
هرچند در سالِ 2016 برای دومین سالِ پیاپی نرخِ فقر در آمریکا کاهش و درآمدها به سرعت افزایش یافت، لیکن بر اساسِ تحلیلِ مرکزِ تحقیقاتیِ‌ Pew از داده های مرکزِ آمارِ ایالاتِ متحده، بسیاری از فقرای آمریکا به فقری به مراتب سخت تر و شدیدتر گرفتار شده اند.

سالِ پیش نرخِ رسمیِ فقر در این کشور 12.7% بوده است که نزدیک به نرخِ فقر در پیش از رکودِ بزرگ است (12.5% در 2007) و حاکی از وجودِ 40.6 میلیون فقیر است. با این حال تقسیمِ مردم به روی خطِ فقر و زیرِ خطِ فقر تنها یکی از راههای برآوردِ سطحِ رفاهِ اقتصادی است.

درصدِ جمعیتِ فقیری که در «فقرِ شدید» به سر می برند به بالاترین حدِ خود در بیست سالِ اخیر رسیده است (طبقِ تعریفِ مرکزِ آمار، فقرِ شدید یعنی اینکه درآمدِ فرد یا خانواده پایین تر از یک دومِ خطِ فقر باشد). در 2016 نرخِ فقرِ شدید به 45.6% رسید که در 1996 برابر با 39.5% بود. (البته طیِ دو سالِ اخیر، همپای نرخِ کلیِ فقر، درصدِ فقرِ شدید نیز روی هم رفته در آمریکا پایین آمده است، و اینجا مقصود گسترشِ فقرِ شدید در میانِ جمعیتِ فقیرِ آمریکاست نه کلِ مردمِ آمریکا).
خطِ فقر، که معیارِ مرکزِ آمارِ آمریکا برای محاسبه ی نرخِ فقر است، در هر خانواده متفاوت است. برای مثال، در سالِ 2016، خطِ فقر برای خانواده ای تک‌نفره حدودِ 12000 دلار، برای خانواده ای چهارنفره حدودِ 25000 دلار، و برای خانواده های پرجمعیت تر بالاتر بوده است. این در حالی است که میانه ی درآمدِ کلِ خانوارهای آمریکایی در این سال‌ 59039 دلار، و میانه ی درآمدِ خانوارهای صرفاً چندنفره 75062 بوده است.در میانِ خانواده های فقیری که سرپرستیِ آنها را زنانِ بی سرپرست بر عهده دارند، میانگینِ کسریِ درآمد بالاتر (11139 دلار) از خانواده های مشتمل بر زن و شوهر (9991 دلار) و خانواده هایی است که سرپرستیِ آنها را مردانِ فاقدِ همسر برعهده دارند (9288 دلار).

با افزایشِ میانگینِ کسریِ درآمد، درصدِ‌ خانواده های آمریکایی ئی که بسیار پایین تر از خطِ فقر زندگی می کنند نیز افزایش یافته است. در سالِ 2016، درآمدِ 28.4درصد از خانواده های فقیر دستِ کم 15000 دلار زیرِ خطِ فقرشان بوده است. این میزان در سالِ 2015 برابر با 26.2درصد بود. سالِ گذشته در حدودِ 2.3 میلیون خانواده یک چنین کسری های کمرشکنی داشته اند.

داده های مرکزِ آمار نشان می دهد که وضعیت برای خانواده های آمریکایی ئی که در 2016 فقیر محسوب نمی شده اند متفاوت بوده است. درموردِ اکثرِ این خانواده ها، «مازادِ درآمد» (به معنای مقدار فاصله ی درآمدِ خانواده های بالای خطِ فقر با خطِ فقر) لااقل 15000 دلار بوده است. درصدِ خانواده های روی خطِ فقری که مازادِ درآمدشان لااقل 15000 دلار بوده است در سالهای اخیر رشدی تدریجی داشته است، به طوری که از 84 درصد در 2010 به 87 درصد در 2016 رسیده است.
در سالهای اخیر، همچنان که درصدِ خانواده های فقیری که به فقرِ شدید گرفتار آمده اند افزایش داشته، درآمدِ‌ این خانواده ها نیز بسیار پایین تر از خطِ فقر آمده است. کسریِ‌ درآمد (که عبارت است از مقدار فاصله ی درآمدِ خانواده های زیرِ خطِ فقر با خطِ فقر) به طورِ میانگین برای کلیه ی خانواده های فقیر در سالِ 2016 برابر با 10505 دلار بوده است (به استثناءِ افرادی که به تنهایی زندگی می کنند). این میزان پس از سالها افزایشِ تدریجی، اکنون به بالاترین میزانِ خود در سالهای اخیر رسیده است به طوری که در مقایسه با میانگینِ‌کسریِ‌ درآمدِ‌ سالِ 2000 (9509 دلار) حدودِ یک دلار افزایش داشته است.


برچسب ها :

مطالب مرتبط