چهار اسب سوار
26 سپتامبر 2017
کژحوزه-بندی چگونه انجام می گیرد؟
2 اکتبر 2017

جریمندرینگ چیست؟ ۱۲ نکته که لازم است راجع به آن بدانید

gerrymandering چیست؟

در آمریکا، هر ایالت تعدادِ مشخصی از نامزدها را از طریقِ انتخابات راهیِ مجلسِ نمایندگان می کند. تعدادِ نمایندگانِ هر ایالت بستگی به جمعیتِ هر ایالت دارد. برای مثال، ایالتِ پنسیلوانیا 18 عضو در مجلسِ نمایندگان دارد. به همین دلیل این ایالت به 18 حوزه ی انتخاباتی تقسیم شده است که جمعیتشان تقریباً با هم برابر است. در اکثرِ ایالتهای آمریکا، حزبِ اکثریت در مجلسِ قانونگذارانِ ایالتی مجریِ این فرایند است. کژحوزه-بندی وقتی اتفاق می افتد که مرزبندیِ حوزه ها متعمدانه و به نفعِ یک حزبِ سیاسیِ خاص انجام گیرد تا آن حزب کرسی های بیشتری را در مجلس تصاحب کند، یا آنهایی را که در اختیار دارد از دست ندهد. هدف از این کار این است که تعدادِ حوزه هایی که طرفدارِ حزبِ موردِ نظر بوده و به اعضای آن رأی می دهند هرچه بیشتر باشد، و تعدادِ حوزه های طرفدارِ حزبِ مخالف به حدِاقل برسد. در زیر می توانید نقشه ی حوزه های انتخاباتیِ مجلسِ ایالتِ پنسیلوانیا را مشاهده کنید:

ملاحظه می کنید که نقشه آنطور که باید و شاید نظم و ترتیب ندارد و پر است از مرزهای دندانه دار و بیرون زدگی ها و فرورفتگی های نامعمول و کج و معوج. اینها تصادفی نیست. این نقشه در سالِ 2010 و توسطِ جمهوریخواهانِ پنسیلوانیا ترسیم شد، و به هدفِ خود نیز دست یافت: هرچند دموکراتها رأیِ مردمیِ (پاپیولار) ایالت را در سالِ 2010 از آنِ خود کردند، اما جمهوریخواهانی که در 2012 از این ایالت به کنگره راه یافتند (رنگِ قرمز) بیش از دموکرات ها (رنگِ آبی) بوده اند:
به بیانِ دقیقتر، اگرچه جمهوریخواهانِ مجلس در آن دوره تنها 49 درصدِ آراءِ مردمیِ پنسیلوانیا را کسب کردند، اما 72 درصد از کرسی های مجلس را به خود اختصاص دادند. در سالِ 2014 نیز کرسی های این حزب در مجلس دقیقاً به همین تعداد باقی ماند. کژحوزه-بندی می تواند در انتخابِ کسانی که در آینده قرار است مجدداً حوزه بندی کنند (شاملِ نمایندگانِ کنگره و قانونگذارانِ ایالتی) تاثیرگذار باشد. و از آنجا که هر حزب قدرتِ سیاسیِ خود را در خطر می بیند نزاع بر سرِ حوزه بندی جدی است. اصطلاحِ کژحوزه-بندی گاه نیز برای اشاره به نوعی دیگر از حوزه بندی به کار می رود، یعنی کژحوزه-بندیِ نژادی که می تواند منجر به تضعیفِ قدرتِ رأیِ نژاد یا قشری خاص گردد، که همان هم معمولاً با اهدافِ حزبی گره خورده است. نیز کژحوزه-بندیِ دوحزبی را داریم که با هدفِ حمایت از نمایندگانِ هر دو حزبِ سیاسی انجام می گیرد. وجهِ تسمیه ی واژه ی انگلیسیِ کژحوزه-بندی (gerrymandering که در لفظ به معنای سمندربازیِ «گری» است) حکایتی جالب دارد که می توانید در اینجا آن را بخوانید.