سایرِ کشورها چگونه حوزه بندی می کنند؟
۱۰ مهر ۱۳۹۶
رصد حساب های بانکی
۱۰ مهر ۱۳۹۶

Slide در آمریکا، هر ایالت تعدادِ مشخصی از نامزدها را از طریقِ انتخابات راهیِ مجلسِ نمایندگان می کند. تعدادِ نمایندگانِ هر ایالت بستگی به جمعیتِ هر ایالت دارد. کژحوزه-بندی وقتی اتفاق می افتد که مرزبندیِ حوزه ها متعمدانه و به نفعِ یک حزبِ سیاسیِ خاص انجام گیرد تا آن حزب کرسی های بیشتری را در مجلس تصاحب کند، یا آنهایی را که در اختیار دارد از دست ندهد. هدف از این کار این است که تعدادِ حوزه هایی که طرفدارِ حزبِ موردِ نظر بوده و به اعضای آن رأی می دهند هرچه بیشتر باشد، و تعدادِ حوزه های طرفدارِ حزبِ مخالف به حدِاقل برسد. بنابراین در این پرونده مواردی که برای فهم بهتر مسئله "جریمندرینگ" لازم است، ارائه می شود . شروع مطالعه

Slide عناوین مطالب این پرونده 1. gerrymandering چیست؟ 2. کژحوزه-بندی چگونه انجام می گیرد؟ 3. در کژحوزه-بندی دستِ چه کسانی عملاً در کار است؟ 4. اصطلاحِ gerrymandering (جریمندرینگ) یا همان کژحوزه-بندی از کجا آمده است؟ 5. کژحوزه-بندی در غلبه ی جمهوریخواهان بر مجلسِ نمایندگان چه تاثیری داشته است؟ 6. آیا کژحوزه-بندی به دوقطبیِ سیاسی منجر می شود؟ 7. آیا جمهوریخواهان تنها حزبی هستند که کژحوزه-بندی می کنند؟ 8. کژحوزه-بندیِ نژادی چیست؟ 9. در کدام دوره های مجلس بیشترین کژحوزه-بندی انجام شده است؟ 10. آیا انتخاباتِ بی طرفانه به این معناست که درصدِ آراء با درصدِ کرسی های اخذ شده منطبق باشد؟ 11. آیا اصلاحاتی برای جلوگیری از کژحوزه-بندی صورت گرفته است؟ 12. سایرِ کشورها چگونه حوزه بندی می کنند؟