EricGarner#
۱۳۹۶-۰۵-۲۵
درگیرى پلیس با بومی های مخالف احداث خط لوله
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
 
 

AllLivesMatter#

موج عظیمی از انتقادات به هشتگ به ظاهر بی آزار

هشتگ "زندگی همه مهم است" در واکنش به همه گیر شدن جنبش "زندگی سیاهپوستان مهم است" در امریکا به وجود آمده است. اینطور به نظر می رسد که این هشتگ سعی دارد جنبه ای از حقوق بشر که از جانب حامیان جنبش "زندگی سیاهپوستان مهم است" مورد غفلت واقع شده را بدیشان یادآوری کند. جنبش "زندگی سیاهپوستان مهم است" به تجربیات تلخ افرادی برمی گردد که به دلیل نژاد و یا رنگ پوست شان بی عدالتی را در جامعه تجربه کرده اند و سعی دارد با ایجاد تغییر در جامعه همه از حقوق یکسان بهره مند شوند.از طرفی همانطور که پیداست، حامیان جنبش "زندگی همه مهم است" سعی دارند بر این عقیده پافشاری کنند همه ی شهروندان با هم برابر هستند و این فقط زندگی سیاهپوستان نیست که اهمیت دارد. البته این افراد دچار سوء برداشت شده اند، چرا که حامیان جنبش "زندگی سیاهپوستان مهم است" به دنبال برتری سیاهپوستان نیستند، بلکه سعی دارند این باور را به سایرین القاء کنند که زندگی سیاهپوستان هم همانند زندگی سایر شهروندان عادی و به اندازه ی ایشان اهمیت دارد.

12/07/2016