دولتِ اوباما چه اقداماتی برای پیشگیری از تجاوزاتِ جنسی در دانشگاه­ها انجام می دهد؟
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
وزارتِ آموزش ۸۵ دانشگاه را که متهم به سهل انگاری درخصوصِ رسیدگی به تجاوزاتِ جنسی هستند تحتِ بازرسی قرار داده است
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا

نوشته شده توسط :لبی نیلسون

وزارتِ آموزش در خصوصِ بایدها و نبایدهای کاری به حدِ کافی دانشگاه­ها را راهنمایی کرده است

دولتِ اوباما 52 صفحه رهنمودِ جدید در خصوصِ چگونگیِ اعمالِ قانونِ Title IX به دانشگاه­ها ابلاغ کرده است. بیشترِ این رهنمودها در راستای توصیه های وزارتِ آموزش در سالِ 2011 است که به دانشگاه­ها یادآور شده بود که ملزم به پیشگیری از آزار و اذیت­های جنسی و رسیدگیِ صحیح به تجاوزهای جنسی هستند.

این راهنمایی­های غیرِ الزام آور، نحوه ی تفسیرِ دولتِ اوباما از قانون را هم نشان می دهد:
  • در جلساتِ دادرسی، سابقه ی جنسیِ قربانیانِ تجاوزِ جنسی نباید مطرح شود.
  • نباید به قربانیان و متهمان اجازه داد که در جلساتِ دادرسی یکدیگر را موردِ پرس و جو قرار دهند.
  • تجاوزِ جنسی ممکن است میانِ دونفر که پیشتر با هم رابطه ی عاشقانه یا رابطه ی جنسیِ توافقی داشته اند اتفاق افتاده باشد و این هیچ بعید نیست.
  • قانونِ Title IX از دو جنسه ها نیز حفاظت می کند؛ تبعیض علیه دانشجویان بر اساسِ جنسیتِ آنها یا به سببِ عدمِ مطابقتِ رفتارهای آنها با کلیشه های مذکر و مونث پذیرفته نیست. (دستِ کم یک مورد شکایت در رابطه با تشخیصِ جنسیت تاکنون تسلیمِ وزارتِ آموزش شده است. این شکایت علیهِ دانشگاهِ جرج فاکس به عمل آمده چرا که این دانشگاه به دانشجوی مذکری که در بدوِ تولد مونث بوده اجازه ی اقامت در خوابگاهِ پسران را نمی دهد.)