روالی که یک دانشگاه هنگامِ اتهامِ دانشجو به تجاوزِ جنسی باید طی کند
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
دولتِ اوباما چه اقداماتی برای پیشگیری از تجاوزاتِ جنسی در دانشگاه­ها انجام می دهد؟
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا

نوشته شده توسط :لبی نیلسون

شکایت به وزارتِ آموزش در میانِ دانشجویانی که موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اند افزایش یافته است

میزانِ شکایت­هایی که وزارتِ آموزش حولِ برخوردِ سهل­انگارانه ی دانشگاه­ها با خشونت­های جنسی طیِ شش ماهه ی اخیر دریافت کرده بیش از آن چیزی است که در سالِ مالیِ گذشته دریافت کرده بوده است. به گفته ی سخنگوی وزارت، این شکایات پس از روی کار آمدنِ دولتِ جدید پیوسته افزایش داشته است.

بنابر یافته های پژوهشی که توسطِ Center for Public Integrity در 2010 صورت گرفته، دانشجویانی که در تجاوزهای جنسی مقصر شناخته شده اند تنها در مواردِ معدودی اخراج شده اند و دانشگاه غالباً به تعلیقِ یا دادنِ آزادی­های مشروطِ اجتماعی به آنان بسنده کرده است. و یا اینکه اساساً هیچگونه مجازاتی برایشان در نظر گرفته نشده، و به بیانِ دیگر، همچنان در کنارِ قربانیانِ خود در دانشگاه تحصیل می کنند.

Title IX،  قانونی که تبعیض­های جنسی را در امرِ آموزش ممنوع اعلام کرده، دانشگاه­ها را به حفاظت از دانشجویان دربرابرِ تجاوز­های جنسی و پیامدهای بعدیِ آن ملزم ساخته است. بسیاری از کسانی که موردِ تجاوز واقع شده اند از بی عدالتی در دانشگاه­ها و اجرای ضعیفِ این قانون ابرازِ نارضایتی کرده اند.

اما این شکایات از کدام دانشگا­ه­ها بوده است؟ هافینگتون پست از مکانِ شکایاتی که تا کنون گزارش شده نقشه ای تنظیم کرده است که می توانید در اینجا مشاهده کنید.