شکایت به وزارتِ آموزش در میانِ دانشجویانی که موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اند افزایش یافته است
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
وزارتِ آموزش در خصوصِ بایدها و نبایدهای کاری به حدِ کافی دانشگاه­ها را راهنمایی کرده است
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا

نوشته شده توسط :لبی نیلسون

دولتِ اوباما چه اقداماتی برای پیشگیری از تجاوزاتِ جنسی در دانشگاه­ها انجام می دهد؟

سالهاست که دولتِ اوباما بر جلوگیری از تجاوزِ جنسی در دانشگاه­ها متمرکز شده است و در ماهِ می توصیه هایی را به دانشگاه­ها و موسساتِ آموزشِ عالی ارائه داد. این توصیه ها حاصلِ گزارشِ یکی از کارگروه های کاخِ سفید است که پیرامونِ «خشونتِ جنسی در دانشگاه­ها» فعالیت دارد و متشکل است از اریک هولدر: وکیل و ژنرال، آرن دانکن: وزیرِ آموزش، و نیز سکان­دارانِ چند وزارتخانه و سازمانِ دولتیِ دیگر.تعدادی از پیشنهادهای آنها بدین قرار است:
  • رهنمودهایی دربابِ نظرسنجیِ دانشگاه­ها از دانشجویان پیرامونِ تجربیاتِ آنان از تجاوزهای جنسی. برای آگاهی از وضعیتِ دانشجویان و دانشگاهها، نظرسنجی بهتر از آمارهای مبتنی بر گزارش است، چرا که بسیاری از قربانیان از ارائه ی گزارشِ رسمیِ تجاوزاتی که علیه شان صورت گرفته خودداری می ورزند. نظرسنجی ها داوطلبانه است، اما این کارگروه گفته که در حالِ بررسیِ شرایطی است که آن را الزامی سازد.
  • تدوینِ سیاست­هایی برای مقابله با بدرفتاریِ جنسی از طریقِ همفکری و مشورتِ دانشگاه­ها با یکدیگر و سپس اعمالِ تغییراتی برای تناسبِ این سیاست­ها با هر دانشگاه.
  • بررسیِ مجددِ مراکزِ پیشگیری و کنترلِ بیماری از بهترین راهکارهای پیشگیری کننده از تجاوزهای جنسی در دانشگاه­ها و تشویقِ شاهدانِ واقعه به اقداماتِ مداخله­آمیز. دولت نیز در حالِ طرح و پیشنهادِ تحقیقاتِ بیشتری در زمینه ی پیشگیری های ثمربخش است.
  • تدکراتِ بیشتر به دانشگاه­ها در خصوصِ اقداماتی که باید در واکنش به گزارشِ دانشجویان از تجاوزِ جنسی صورت بدهند. مدارس باید برای دانش­آموزانِ قربانی وکیل مدافع داشته باشند، کسانی که در عینِ حمایت از حقوقِ آنها، اطلاعاتشان را محرمانه نگه دارند، و نیز باید با حضورِ دانش­آموزِ قربانی گزارشی توافقی تهیه شود که در آن تصریح شده باشد که چه اطلاعاتی در اختیارِ چه کسانی قرارداده می شود یا نمی شود. محرمانگیِ اطلاعات به دانش­آموزان کمک می کند تا بدونِ اینکه نیاز باشد شکایتِ رسمی تنظیم کنند، با خیالِ راحت درباره ی تجربه­ی خود از تجاوزِ جنسی صحبت کنند.
دولتِ مرکزی نیز این اقدامات را در دستِ اجرا دارد:
  • کاخِ سفید در این زمینه یک پویشِ روشنگرانه ی کاملاً همگانی به نامِ «It’s On Us» به راه انداخته است که تجاوزِ جنسی به مثابهِ مشکلی برای همگان معرفی گشته که همگان می توانند به حلِ آن کمک کنند.
  • وزارت­خانه های آموزش و دادگستری درصددِ طراحیِ برنامه­های آموزشی برای مقاماتِ دانشگاه و پرسنلِ مراکزِ درمانی هستند.
  • وزارتِ دادگستری درصدد است برای برخورد با مجرمانِ جنسیِ دانشگاه­ها طرح­هایی آزمایشی تدارک ببیند و مدل­های نویدبخشی را برای نحوه ی بررسی و قضاوتِ تجاوزهای جنسی در دانشگاه­ها تهیه نماید.
  • دولتِ مرکزی به دنبالِ ایجادِ توافقاتِ اولیه میانِ دانشگاه­ها، مراکزِ مجریِ قانون و مراکزِ بحرانِ تجاوزِ به عنف می باشد.
  • وزارتِ آموزش فهرستی از دانشگاه­هایی تهیه کرده که به اتهامِ تخلف از قانونِ Title IX تحتِ بازرسی قرار گرفته اند. و قرار است محدودیتی 90 روزه وضع کند که در این مدت دانشگاه و وزارتِ آموزش درموردِ متخلف بودن یا نبودنِ دانشگاه به توافق برسند. بدونِ این توافق دانشگاه می تواند مشمولِ مجازات گردد.
  • وزارتخانه های آموزش و دادگستری در اجرای قانونِ Title IX با یکدیگر مشارکت می کنند.
عرضه ی متداول­ترین سوالاتِ پرسیده شده، و تشریحِ بایدها و نبایدهای قانونِ Title IX برای دانشگا­ه­ها از دیگر اقداماتی است که وزارتِ آموزش انجام داده است.