پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا
۱۳۹۶-۰۵-۲۱
تجاوز جنسی در محوطه ی دانشگاه­ها چقدر شایع است؟
۱۳۹۶-۰۵-۲۱

پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا

نوشته شده توسط :لبی نیلسون

به موجبِ قانونِ Title IX، دانشگاهها و مدارس ملزم به حافظت از محصلانِ خود در برابرِ تجاوزهای جنسی هستند

غالباً قانونِ موسوم به Title IX را به سببِ تاثیراتی که بر ورزشِ زنان گذاشته است می شناسند؛ چرا که دانشگاه­ها را ملزم ساخته تا در عرصه ی ورزشی فرصت­های برابری را برای مردان و زنان فراهم آورند. در نتیجه ی اعمالِ این قانون، حضورِ زنان و دخترانِ دانشجو و دبیرستانی در مسابقاتِ ورزشی بیش از چهار برابر شد.

اما Title IX به همینجا ختم نمی شود: این قانون که در سالِ 1972 به عنوانِ بخشی از یک قانونِ آموزشیِ بزرگتر تصویب گشته بود، هرگونه تبعیضِ جنسیتی در امرِ آموزش را ممنوع می سازد. مدارس و دانشگاه­هایی که با بودجه ی دولتِ مرکزی اداره می شوند اجازه ندارند محصلانِ خود را به واسطه ی جنسیت­شان از فرصت­ها محروم کنند.

هدفِ دولتِ اوباما از به کارگیریِ این قانون این بوده که ببیند آیا دانشگاه­ها قادرند لکه ی اتهامِ تجاوزهای جنسی را از دامنِ خود پاک کنند یا نه. در سالِ 2011، وزارتِ آموزشِ آمریکا بخش­نامه ای به دانشگاه ها ابلاغ کرد که مسئولیتِ آنها در رسیدگی به این اتهامات را به آنان یادآور گشت، اتهاماتی که یا خود از آن با خبر بودند و یا منطقاً می بایست در جریانِ آن قرار بگیرند. از آن تاریخ، وزارتِ یادشده درموردِ بیش از پنجاه دانشگاه که متهم به سهل انگاری نسبت به آزار و اذیت­های جنسی بودند تحقیقاتی را آغاز نمود.

بسیاری از این اتهامات متوجهِ دانشگاه­های طرازِ اولِ کشور بوده است:
  • بنا به گزارشِ هافینگتون پست، در دانشگاهِ ییل( Yale )، از میانِ دانشجویانی که در نیمه ی نخستِ 2013 جرمِ «تجاوز به عنف» برایشان محرز شده بود تنها یک نفر  تعلیق شد؛ الباقی یا صرفاً بازخواستِ کتبی دریافت کردند یا که هیچگونه بازخواست و تنبیهی نشدند.
  • در دانشگاهِ براون (Brawn) ، یکی از دانشجویان به جرمِ تجاوز جنسی به مدتِ یکسال تعلیق شد، گرچه معنای این تعلیق این بود که پس از یکسال مجدداً او به کنارِ قربانیِ جنسی اش در دانشگاه بازخواهد گشت.
  • یک دانشجوی دخترِ سال اولیِ دانشگاهِ سنت مری (St. Mary) ، پس از آنکه موردِ تجاوز جنسیِ یکی از بازیکنانِ فوتبالِ دانشگاهِ نوتردام (Notre Dame) قرار گرفت، به پلیسِ این دانشگاه گزارش داد، اما دانشگاه تا دو هفته بعد هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نکرد و در اثنای این تأخیر، آن دختر خودکشی کرد.
شایستگیِ دانشگاه­ها برای دریافتِ سرانه ی دولتی می تواند خدشه دار شود و قانوناً این ریسک برای آنها وجود دارد که در صورتِ تخطی از Title IX، از بودجه ی دولتی محروم گردند، که این می تواند تهدیدی جدی برای وام­های دولتیِ دانشجویی و کمک­هزینه های تحصیلی باشد.

اما زمانی که نمونه هایی از نقضِ Title IX در جریانِ تجاوزهای جنسی (که در بالا به چند نمونه ی آن اشاره شد) برای وزارتِ آموزش محرز شد، طیِ توافقاتی دو طرفه با دانشگاه­ها قرار شد که دانشگاه­ها در صددِ اصلاحِ وضعیتِ موجود برآیند. در آپریلِ 2014، یکی از این توافقات در دانشگاهِ تافتس Tufts نقض گردید.زمانی که تنها بخشِ اندکی از قربانیانِ تجاوزهای جنسی تجربه های خود را گزارش می دهند معنایش آن است که دانشگاه­ها در تشخیصِ زمینه ی مشکل ناتوان­اند. تجاوز جنسی می تواند روندِ تحصیلیِ دانشجو را تحتِ تاثیر قرار داده و موجبِ غیبت­های پیاپی یا ترکِ تحصیلِ وی گردد. به علاوه، پیامدهای بلندمدتِ بسیاری هم دارد که احتمالِ روزافزونِ افسردگی، سوءِ مصرفِ مواد، و آسیب به خود از آن جمله اند.