طوطی و الیور در آمریکا
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
ترامپ چگونه باید با ایران برخورد کند؟
۱۳۹۶-۰۵-۱۸

عنوان کتاب : برچیدن امپراتوری: آخرین امید امریکا

نویسنده: چالمرز جانسون

مترجم: خسرو کلانتری


بررسی اجمالی:

«برچیدن امپراتوری: آخرین امید امریکا» شامل بخش‌های زیر است: آنچه ما کردیم، جاسوسان، مزدوران، دنیای پایگاه‌ها، پنتاگون ما را به سقوط می‌کشاند و راه پایان دادن.
این بخش‌ها، شامل پانزده مقاله است: دنیای واکنش، امپراتوری در برابر دموکراسی، نابودی تمدن‌ها، دست فروشی دموکراسی، آژانس بدکرداران، کمدی امپریالیستی، اخطار! مزدوران مشغول کارند، امپراتوری پایگاه‌های امریکا، پیشروی‌های نامطلوب امریکا، مصارف بی‌اساس، ورشکسته شدن، انسان نظامی ـ صنعتی، پولش را داریم، گرداب مرگ اقتصادی در پنتاگون و برچیدن امپراتوری.
جانسون در این کتاب سیاست حکومت امریکا را در زمینه‌های داخلی و در مناسبات خارجی مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد و در پیش‌گفتارش بر کتاب یادآور شده است:« بیش‌تر مقاله‌های کتاب در طول سه سال نوشته شده و غالب آنها بر محدود بودن امکانات امریکا برای ادامه رفتارش به صورت یک امپراتوری و نتایج احتمالی این رفتار تاکید دارد».
کتاب با مقالۀ «برچیدن امپراتوری» به پایان می رسد. جانسون در این مقاله، ابتدا سه دلیل برای این که باید امپراتوری امریکا منحل شود یا منحل شدن خود را به خاطر آنچه پیش خواهد آمد به تماشا بایستد، کمی شرح می دهد. این سه دلیل عبارت است از:
۱. دیگر [ما امریکایی ها] نمی توانیم از عهده توسعه‌طلبی دوران بعد از جنگ‌مان برآییم.
۲. ما [امریکایی‌ها] جنگ را در افغانستان خواهیم باخت و این به ورشکستگی ما کمک خواهد کرد.
۳. مایۀ شرم پنهانی یعنی امپراتوری پایگاه‌ها را باید پایان داد.

عنوان کتاب : برچیدن امپراتوری: آخرین امید امریکا

نویسنده: چالمرز جانسون

مترجم: خسرو کلانتری


بررسی اجمالی:

«برچیدن امپراتوری: آخرین امید امریکا» شامل بخش‌های زیر است: آنچه ما کردیم، جاسوسان، مزدوران، دنیای پایگاه‌ها، پنتاگون ما را به سقوط می‌کشاند و راه پایان دادن.
این بخش‌ها، شامل پانزده مقاله است: دنیای واکنش، امپراتوری در برابر دموکراسی، نابودی تمدن‌ها، دست فروشی دموکراسی، آژانس بدکرداران، کمدی امپریالیستی، اخطار! مزدوران مشغول کارند، امپراتوری پایگاه‌های امریکا، پیشروی‌های نامطلوب امریکا، مصارف بی‌اساس، ورشکسته شدن، انسان نظامی ـ صنعتی، پولش را داریم، گرداب مرگ اقتصادی در پنتاگون و برچیدن امپراتوری.
جانسون در این کتاب سیاست حکومت امریکا را در زمینه‌های داخلی و در مناسبات خارجی مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد و در پیش‌گفتارش بر کتاب یادآور شده است:« بیش‌تر مقاله‌های کتاب در طول سه سال نوشته شده و غالب آنها بر محدود بودن امکانات امریکا برای ادامه رفتارش به صورت یک امپراتوری و نتایج احتمالی این رفتار تاکید دارد».
کتاب با مقالۀ «برچیدن امپراتوری» به پایان می رسد. جانسون در این مقاله، ابتدا سه دلیل برای این که باید امپراتوری امریکا منحل شود یا منحل شدن خود را به خاطر آنچه پیش خواهد آمد به تماشا بایستد، کمی شرح می دهد. این سه دلیل عبارت است از:
۱. دیگر [ما امریکایی ها] نمی توانیم از عهده توسعه‌طلبی دوران بعد از جنگ‌مان برآییم.
۲. ما [امریکایی‌ها] جنگ را در افغانستان خواهیم باخت و این به ورشکستگی ما کمک خواهد کرد.
۳. مایۀ شرم پنهانی یعنی امپراتوری پایگاه‌ها را باید پایان داد.

کتب مرتب :