بررسی کتاب هفتهThe State of the American Mind: 16 Leading Critics on the New Anti-Intellectualism
ذهنِ آمریکایی: 16 انتقادِ اساسی به تحجرِ مدرن


در سالِ 1987، کتابِ ذهنِ بسته ی آمریکایی (The Closing of the American) اثرِ آلن بلوم (Allan Bloom) منتشر شد؛ کتابی بسیار محبوب که توجهِ همه را به فاصله گرفتنِ فرهنگِ آمریکای فعلی از آمریکای بی همتای اولیه جلب کرد. بلوم تأکیدش بیشتر بر تغییر در برنامه های درسیِ این کشور بود، اما خیلی ها احساس کردند که مشکل چیزی فراتر از امرِ آموزش است. آنچه به آمریکایی ها ذات و هویت می بخشید از میان رفته بود.

این داستان مربوط به بیش از بیست سالِ پیش است. از آن زمان تا کنون آمریکا ثروتِ بی سابقه ای را تجربه کرده است، تعدادِ دانش آموزانِ دبیرستانها بیش از هر زمانِ دیگری شده است، و تکنولوژی تا بدانجا پیشرفت کرده است که در دهه ی 1980 حتی خیلی ها خوابش را هم نمی دیدند. با این حال، چنین می نماید که وضعیتِ فکری و ذهنیِ آمریکا بدتر از هر زمانِ دیگری در گذشته است. (ادامه مطلب)