مسائل و فکت های آمریکا

 • اقتصاد
 • توزیع نابرابر ثروت
 • اشتغال و بیکاری
 • هزینه های ندگی و رفاه
 • هزینه های درمان
 • بهداشت و سلامت
 • فقر
 • اعتیاد
 • فساد اخلاقی
 • خودکشی
 • مشروبات الکلی
 • امنیت و خشونت مسلحانه
 • تجاوز و آزار جنسی
 • نژاد پرستی
 • حقوق بشر
 • وضعیت خانواده
 • وضعیت روحی و روانی
 • وضعیت آموزش و دانشگاه-ها
 • آزادی بیان و سانسور
 • دموکراسی
 • صداقت دولتمردان
 • فساد اداری و سیاسی
 • وضعیت مدیریت بحران
 • وضعیت زندان ها
 • مبارزه با تروریسم
 • رفتار پلیس
 • مشروعیت و مقبولیت نظام
 • نظرات،ادراک و سواد مردم آمریکا
 • زیرساخت ها
 • ترامپ
 

آخرین مطالب

 

کوییک فکتس