روایت های محمد صادق رسولی

دانشجوی دکترای کامپیوتر دانشگاه کلمبیای نیویورک