علی ابراهیم نژاد

علی ابراهیم نژاد دانشجوی دکترای فاینانس در دانشگاه Boston College امریکا است.