علی ابراهیم نژاد


علی ابراهیم نژاد دانشجوی دکترای فاینانس در دانشگاه Boston College امریکا است.

زمینه های تحقیق و تدریس وی، قیمت گذاری سهام، مدیریت سبد سهام، مدیریت مالی بنگاه و اقتصاد خرد است.

وی همچنین، سابقه همکاری با شرکت نوپای SeaQuation و شرکت پتروشیمی SABIC-Europe هلند را داشته و به عنوان محقق در دانشگاه Helsinki School of Economics فنلاند فعالیت کرده است.