سید محسن روحانی

ساکن نیویورک ، دانشجوی دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه UCLA ، مشاور شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل ، دستیار پژوهشی دانشگاه سنت جان نیویورک