روایت های توحید عزیزی

‏‏‏‏پزشک عمومی (از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دانشجوی بهداشت و پزشکی انفورماتیک در دانشگاه براندایس