۱۳۹۷-۰۸-۱۵

رقابت تنگاتنگ دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای

۱۳۹۷-۰۸-۰۳

پیام‌های اسلام‌ستیزانه در تبلیغات انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا

۱۳۹۷-۰۵-۱۸

نماینده کنگره آمریکا بازداشت شد

۱۳۹۶-۰۷-۱۰

در کدام دوره های مجلس بیشترین کژحوزه-بندی انجام شده است؟

۱۳۹۶-۰۷-۱۰

آیا جمهوریخواهان تنها حزبی هستند که کژحوزه-بندی می کنند؟

۱۳۹۶-۰۷-۱۰

آیا کژحوزه-بندی به دوقطبیِ سیاسی منجر می شود؟

۱۳۹۶-۰۷-۱۰

کژحوزه-بندی در غلبه ی جمهوریخواهان بر مجلسِ نمایندگان چه تاثیری داشته است؟

۱۳۹۶-۰۷-۱۰

اصطلاحِ gerrymandering (جریمندرینگ) یا همان کژحوزه-بندی از کجا آمده است؟

۱۳۹۶-۰۷-۱۰

در کژحوزه-بندی دستِ چه کسانی عملاً در کار است؟

۱۳۹۶-۰۷-۱۰

کژحوزه-بندی چگونه انجام می گیرد؟