۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Rick McKee که به مسئله ی تصمیم ترامپ در تعطیلی دولت جهت فراهم کردن هزینه های ساخت دیوار مرزی در آستانه انتخابات میاندوره ای پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Nate Beeler که به مسئله جنگ تجاری و وضع تعرفه های جدید توسط آمریکا و تحت فشار قرار گرفتن کشاورزان آمریکایی اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Bill Schorr که به مسئله اوضاع نابسامان اشتغال و افزایش بیکاری در آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

طرح اصلاح مالیاتی در آمریکا که عملاً منجر به پرتر شدن جیب ثروتمندان می شود. کاریکاتور ی از Marc Murphy

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Michael Ramirez که به مسئله افزایش بدهی های دولت آمریکا و اجرای سیاست محدودیتهای مالی پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Matt Davies که به مسئله جنگ تجاری میان آمریکا و چین و وضع تعرفه های جدید توسط دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Matt Davies که به مسئله نابسامانی اوضاع کشاورزی آمریکا و سیاست دولت برای پرداخت یارانه به کشاورزان آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از (Kevin Kallaugher (KAL که به مسئله جنگ تجاری آمریکا و وضع تعرفه ها و اثر آن بر ایجاد نابسامانی در اقتصاد آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Gary Varvel که به افزایش روزافزون بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت نابسامان اشتغال در آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله افزایش روند از بین رفتن قشر متوسط جامعه در آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Drew Sheneman که به مسئله جنگ تجاری آمریکا و وضع تعرفه ها و اثر آن بر ایجاد نابسامانی در اوضاع کشاورزی آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله افزایش فقر در آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

کاریکاتوری از Clay Bennett که به موضوع جنگ تجاری و وضع تعرفه های اقتصادی و سیاست دولت آمریکا برای پرداخت یارانه به کشاورزان پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله نابسامانی اوضاع کشاورزی آمریکا و سیاست دولت برای پرداخت یارانه به کشاورزان آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

پس از ترکیدن حباب مسکن ، کارهای تولیدی ، کیفیت زندگی و دستمزدها، چه زمان نوبت به حباب های صنعت توریسم و آبجوسازی می رسد؟!کاریکاتوری از David Cohen

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به مسئله فقر و افزایش بی خانمانها در آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۰۷

کاریکاتوری از Joe Heller cortesy که به مسئله دستمزد پایین معلمان ، فقدان امنیت و امکانات در مدارس و مشکل اشتغال فارغ التحصیلان اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۶-۲۵

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله بدهی سنگین دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۵-۳۰

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۵-۲۸

کاریکاتوری از Gary Varvel که به مسئله افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.(منبع : Indianapolis Star)