۱۳۹۷-۰۱-۲۸

مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت هفتم

این قسمت با نام " نیکسون و جانسون، نابودی ویتنام " شناخته می شود...
۱۳۹۷-۰۱-۲۶

مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت ششم

این قسمت با نام "کندی" شناخته می شود
۱۳۹۶-۱۲-۱۹

مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت پنجم

این قسمت با نام "آیزنهاور، بمب و جنگ جهانی سوم " شناخته می شود
۱۳۹۶-۱۱-۱۹

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت چهارم

۱۳۹۶-۰۸-۱۱

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت سوم

۱۳۹۶-۰۸-۱۱

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت دوم

۱۳۹۶-۰۷-۰۴

چهار اسب سوار

The Four Horsemen
۱۳۹۵-۰۷-۰۸

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت اول