شیکاگو تریبون
۱۳۹۷-۰۴-۰۲
بحران در منطقه ی مرزی مکزیک
۱۳۹۷-۰۴-۰۲

روزنامه نیو یورک تایمز

شنبه 23 ژوئن 2018 (2 تیر 97)