بخاطر یک مشت دلار! درگیری و زد و خورد شهروندان آمریکایی در جمعه سیاه

خانم با حجاب مسیحی در فروشگاه در حال خرید!
۱۳۹۶-۱۰-۲۸
درگيرى پلیس با بومی های مخالف احداث خط لوله
۱۳۹۶-۱۰-۲۸

ارسال این به یک دوست