اوضاعِ مالیِ دترویت چقدر وخیم است؟
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
پس می شود گفت که مزایای بازنشستگان در دترویت خیلی زیاد بوده است؟
۱۳۹۶-۰۷-۰۳

ورشکستگی دیترویت : 8 نکته که در مورد این مساله لازم است بدانید

نوشته شده توسط : دانیل کورتلزبن (Danielle Kurtzleben)

این همه پولِ دترویت کجا رفته است؟

این نمودار که کاری است از هافینگتون پست، بدهی های شهرِ دترویت را طبقه بندی کرده است. در حدودِ نیمی از بدهی های این شهر مربوط به کارکنان است، که تعهداتِ مرتبط با حقوق و مزایای بازنشستگیِ آنها از آن جمله است. با این حال در بخشهای بزرگِ دیگر هم بدهی وجود دارد؛ برای مثال، 6.4 میلیارد دلار از بدهی ها تعهداتی است که از عایدیِ بنگاهها و موسسات تامین می شود. هافینگتون پست به قلمِ جان دیم (Jan Diehm) در اینباره چنین توضیح می دهد: «این بخش عمدتاً از اوراقِ قرضه ای تشکیل شده است که به سازمانِ آب و فاضلابِ شهر پرداخت می شود.» در همین حال، بدهی های عمومی هم وجود دارد که همان بدهیِ شهر در امورِ دولتی نظیرِ زیرساختهاست که به مرورِ زمان انباشته شده است.
خیلی از بستانکارانِ این بدهی ها کمتر از طلبِ خود را دریافت خواهند کرد. در موردِ بازنشستگان، این کسری احتمالاً به شکلِ کاهشِ حقوق و مزایا خواهد بود. با این حال، اینها همه بستگی به نوعِ بدهی دارد و برخی از اَشکالِ بدهی، نظیرِ تعهداتی که از عایدیِ بنگاهها و موسسات تأمین می شود، محفوظ خواهد بود.